27 de nov. 2012

Les eleccions catalanes permeten saber on som / Les élections catalanes permettent de savoir où nous en sommes


NOTA: El resultats electorals que apareixen ara en aquest article han estat actualitzats d’acord amb el resultat definitiu de l’escrutini a data 3 de gener de 2013 . El text amb francès ha quedat tal i com fou publicat en el seu dia a La réalité de la nation catalane amb els resultats electorals provisionals

Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya mostren de forma clara i rotunda que volen els catalans pel seu futur i crec que se’n podem extreure les següents conclusions:
1.- Als catalans el seu futur els interessa ja que la participació electoral ha estat del 67,76%. 3.668.310 persones han anat a votar i això mostra la bona salut democràtica de la societat catalana que és plural i allunyada del blanc o negre espanyol.

2.- L’opció pel dret a decidir ha guanyat de forma indiscutible a qui nega aquest dret ja que ha obtingut 2.147.694 vots davant dels 1.355.508 vots que ho volen prohibir i estableix una diferència de 792.186 vots a favor d’aquest dret democràtic.
3.- Els catalans volen un futur millor on la sensibilitat social tinguí un pes indiscutible en les polítiques del nou govern. Els ciutadans de forma majoritària volen que les polítiques d’austeritat es combinin amb polítiques de creixement econòmic que faci disminuir l’atur i que comporti un creixement econòmic. Austeritat si, però no a qualsevol preu. Els catalans volen deixar l’erràtica política de Mariano Rajoy al govern central.

4.- Catalunya ha portat a consagrar al president Mas com a líder, però sense donar-li un xec en blanc. Ho ha fet atorgant-li 1.116.259 vots i perdent-ne només 86.571 vots respecta a les anterior eleccions, però que pel sistema electoral proporcional ha fet que perdés 12 diputats. Uns resultats electorals que el situen a 29 diputats del segon partit del Parlament i que amb nombre de vots col·loquin al partit majoritari, CiU, a una diferència del 12,97% respecte del segon partit .
5.- Hi ha una majoria excepcional per a tirar endavant el procés per exercir el dret a decidir compartit per diversos partits polítics. Els partidaris del dret a decidir han augmentat en 348.260 vots respecta a les eleccions anteriors i se situen a 2.147.694 partidaris

6.- La independència exprés ha quedat liquidada com opció política.
7.- A mesura que el procés cap a la votació pel dret a decidir avanci els partits polítics es veuran obligades a definir-se amb claredat sobre el futur col·lectiu de Catalunya. Hauran de dir quina és la seva proposta de relació a Espanya. En aquestes eleccions els socialistes i els antics comunistes han jugat en una indefinició calculada.

8.- La xenofòbia a Catalunya ha perdut suports i només representa un 1,65% dels votants
9.- El proper govern haurà de ser de coalició per donar estabilitat a l’acció de govern.

10.- La guerra bruta fets des de les clavegueres de l’estat ha incidit de forma clara en les eleccions perjudicant al partit majoritari. Els atacs de corrupció fets pel diari El Mundo sense cap prova ara són investigats per la justícia per difamació.
Algú es pot preguntar si vist el resultat electoral valia la pena convocar eleccions. Crec que si perquè ara sabem on som amb claredat i Espanya també ho sap. Hi ha un 59,04% de la societat catalana que vol votar per decidir el seu futur.

Nota:
Tots aquests arguments més ampliats amb més raonaments, dades de votants i % els trobareu al meu article "25 de novembre de 2012: saber on som" d'aquest mateix bloc.

----------------------

Les élections catalanes permettent de savoir où nous en sommes

Les dernières élections au Parlement de la Catalogne montrent de façon claire et catégorique ce que les Catalan(e)s veulent pour leur futur et je crois que l'on peut en extraire les conclusions suivantes :
1.- Les Catalan(e)s, leur avenir les intéresse, car la participation électorale a été de 69,59%, soit 3.657.450 personnes qui ont voté. Ceci montre la bonne santé démocratique de la société catalane, plurielle, éloignée du blanc ou noir espagnol.

2.- L'option pour le droit à décider a indiscutablement vaincu qui refuse ce droit. Elle a, en effet, obtenu 2.140.649 votes, devant les 1.353.402 votes qui veulent l’interdire, ce qui établit une différence de 787.247 votes en faveur de ce droit démocratique.
3.- Les Catalan(e)s veulent un futur meilleur où la sensibilité sociale ait un poids indiscutable dans les politiques du nouveau gouvernement. Les citoyen(ne)s veulent majoritairement que les politiques d'austérité soient combinées avec des politiques de croissance économique permettant de diminuer le chômage et comportant une récupération économique. Austérité oui, mais pas à n'importe quel prix. Les Catalan(e)s veulent laisser l'erratique politique du président Mariano Rajoy au Gouvernement espagnol.

4.- La Catalogne a choisi de consacrer le président Mas comme dirigeant, mais sans lui donner un chèque en blanc. Il l'a fait en lui accordant 1.202.830 votes et en n’en perdant que 90.489 par rapport aux antérieures élections, bien qu’en raison du système électoral proportionnel il lui ait fait perdre 12 député(e)s. Des résultats électoraux qui situent le parti majoritaire, Convergència i Unió (CiU), à 29 député(e)s du deuxième parti du Parlement catalan, avec une différence de 12,99% par rapport à celui-ci, en nombre de votes.
5.- Il y a une majorité exceptionnelle permettant de déployer le processus pour exercer le droit à décider, partagé par plusieurs partis politiques. Les partisan(ne)s du droit à décider ont augmenté à raison de 341.215 votes en comparaison avec les élections antérieures et sont maintenant 2.140.649.

6.- L'indépendance express a été liquidée comme option politique.
7.- Au fur et à mesure qu’avance le processus vers la votation pour le droit à décider, les partis politiques se verront obligés à se définir avec clarté quant au futur collectif de la Catalogne. Ils devront dire quelle est leur proposition de relations avec l'Espagne. Dans ces récentes élections les socialistes et les anciens communistes ont misé sur une indéfinition calculée.

8.- La xénophobie en Catalogne a perdu des appuis et ne représente plus que 1,65% du vote.
9.- Le prochain gouvernement devra être un coalition pour donner de la stabilité à son action.

10.- La guerre sale tramée depuis les égouts de l'État espagnol a eu une forte influence sur les élections qui a nui au parti majoritaire. Les accusations de corruption effectuées par le journal El Mundo sans aucune preuve sont actuellement l’objet d’enquêtes par la Justice pour diffamation. On peut se demander si, vu le résultat électoral, il valait la peine de convoquer des élections. Je crois que oui, car maintenant nous savons clairement où nous en sommes et l'Espagne le sait aussi. Il y a 59,01% de la société catalane qui veut voter pour décider de son futur.

Traduction: Rosa-Maria Llavoré

Publicat a "La réalité de la nation catalane"