11 de nov. 2012

El catalanisme (I) / El catalanismo (I) / Le catalanisme (I)

El moviment social que representa el catalanisme és un moviment nascut per a reivindicar la llengua catalana i la realitat social de Catalunya i ho feia com un moviment contraposat al nacionalisme tant en boga al segle XIX. És un moviment estrany i atípic que costa d’entendre. Perquè reivindica Catalunya com a nació no com un subjecte abstracte si no que ho fa reivindicant la parla de la gent que conforma, l’estructura social i econòmica de la societat catalana. Rebutja plantejaments nacionalistes com la raça, la religió o un concepte sublimat de la pàtria. Reivindica els drets de les persones, el dret amb l’element emblemàtic de la separació de bens de cada membre d’una família, el català com a llengua pròpia, l’enderrocament de les muralles medievals de les ciutats i d’altres aspectes que el fan singular. De vegades crec que el catalanisme és tant difícil d’entendre per un no català com ho es el peronisme per a qui no sigui argentí.

Sorgeix com a reacció a les constants agressions de l’espanyolisme amb tot l’aparell de l’estat espanyol al darrera. Agressions que es van succeint al llarg dels segles i que comença al segle XVII amb Felip IV i el comte-duc d’Olivares que provoca la revolta del “Corpus de sang” a Catalunya i també de Portugal. Portugal s’independitza i amb Catalunya s’arriba a la no bel•ligerància. Però hi ha un conflicte latent que porta a Catalunya i a la resta de territoris confederals de la Corona d’Aragó a donar suport a Carles d’Àustria per a ocupar el tron vacant espanyol. Catalunya és abandonada a la seva sort per anglesos, holandesos i germànic i el 1714 Catalunya és ocupada i s’aproven els Decrets de Nova Planta (1716). Uns decrets que eliminen les institucions catalanes de govern per a passar a ser governades per “la reial voluntat” del rei. S’invoca al dret de conquesta per a sotmetre Catalunya, acusada de rebel•lió, a les lleis de Castella. D’aquesta manera l’estat compost per diferents corones, Castella, Aragó, Navarra, units per matrimonis es converteix en Espanya. Tot queda unit, uniformitzat i centralitzat. El dret de Castella s’aplica a Catalunya, la llengua catalana substituïda per la castellana. La Catalunya humiliada i que ha perdut la guerra ho ha d’acceptar per força. Com també ha de veure la destrucció del barri de la Ribera de la Barcelona i l’expulsió dels seus habitants per a construir-hi una fortalesa militar.

El catalanisme neix com a moviment social que reacciona a la pressió constant d’Espanya contra tot allò que Catalunya vol. És un moviment social popular i de les elits catalanes que sovint es troben, però que també fan camins paral•lels.

La societat catalana se sotmet aparentment al poder espanyol, però manté dins seu la rebel•lió que sorgeix una vegada i una altra. S’inicia amb el “Memorial de Greuges” (1885) i que té en la manifestació de l’Onze de setembre de 2012 un altre crit de rebel•lió, perquè és un moviment viu.

--------------------------


El Catalanismo (I)

El movimiento social que representa el catalanismo es el de un movimiento nacido para reivindicar la lengua catalana y la realidad social de Cataluña y lo hacía como un movimiento contrapuesto al nacionalismo tan en boga en el siglo XIX. Es un movimiento extraño y atípico que cuesta de entender. Porque reivindica Cataluña como nación no como un sujeto abstracto sino que lo hace reivindicando el habla de la gente que conforma la estructura social y económica de la sociedad catalana. Rechaza planteamientos nacionalistas como la raza, la religión o un concepto sublimado de la patria. Reivindica los derechos de las personas, el derecho con el elemento emblemático de la separación de bienes de cada miembro de una familia, el catalán como lengua propia, el derribo de las murallas medievales de las ciudades y de otros aspectos que lo hacen singular. A veces creo que el catalanismo es tan difícil de entender para un no catalán como lo es el peronismo para quien no sea argentino.

Surge como reacción a las constantes agresiones del españolismo con todo el aparato del estado español detrás. Agresiones que se van sucediendo a lo largo de los siglos y que empieza en el siglo XVII con Felipe IV y el conde-duque de Olivares que provoca la revuelta del "Corpus de sang” (sangre) en Cataluña y también de Portugal. Portugal se independiza y con Cataluña se llega a la no beligerancia. Pero hay un conflicto latente que lleva a Cataluña y al resto de territorios confederados de la Corona de Aragón a apoyar a Carlos de Austria para ocupar el trono vacante español. Cataluña es abandonada a su suerte por ingleses, holandeses y germánico y en 1714 Cataluña es ocupada y se aprueban los Decretos de Nueva Planta (1716). Unos decretos que eliminan las instituciones catalanas de gobierno para pasar a ser gobernadas por "la real voluntad" del rey. Se invoca el derecho de conquista para someter a Cataluña, acusada de rebelión, a las leyes de Castilla. De esta forma el estado compuesto por diferentes coronas, Castilla, Aragón, Navarra, unidas por matrimonios se convierte en España. Todo queda unido, uniformizado y centralizado. El derecho de Castilla se aplica en Cataluña, la lengua catalana sustituida por la castellana. La Cataluña humillada y que ha perdido la guerra lo debe aceptar a la fuerza. Como también debe ver la destrucción del barrio de la Ribera de Barcelona y la expulsión de sus habitantes para construir una fortaleza militar.

El catalanismo nace como movimiento social que reacciona a la presión constante de España contra todo lo que Cataluña quiere. Es un movimiento social popular y de las elites catalanas que a menudo se encuentran, pero que también hacen caminos paralelos.

La sociedad catalana se somete aparentemente al poder español, pero mantiene en su interior la rebelión que surge una y otra vez. Se inicia con el "Memorial de Greuges” (agravios) (1885) y que tiene en la manifestación del Once de septiembre de 2012 otro grito de rebelión, porque es un movimiento vivo.


----------


LE CATALANISME (I)

Le catalanisme représente un mouvement social qui naquit pour revendiquer la langue catalane et la réalité sociale en Catalogne. Ce mouvement agissait en opposition au nationalisme en vogue au 19ème siècle. C'est un mouvement étrange et atypique que l'on de comprend pas facilement parce qu'il affirme que la Catalogne est une nation et ce, non en tant que sujet abstrait, mais à travers la langue qui structure l'organisation sociale et économique de la société catalane. Le catalanisme refuse les notions nationalistes telles que la race, la religion ou encore un concepte exarcerbé de la patrie. Il revendique le droit des personnes, un droit aussi emblématique que celui de la séparation des biens pour chaque membre d'une famille, le catalan comme langue propre, la démolition des muralles médiévales dans les villes, ainsi que d'autres points qui le rendent si singulier. Par moment, il me semble que le catalanisme est aussi difficile à comprendre pour un non Catalan que peut l'être le péronnisme pour qui n'est pas Argentin.

Il surgit en réaction aux agressions permanentes subies de la part du nationalisme espagnol au travers de l'appareil d'Éstat espagnol. Ces agressions se sont succédées au fil des siècles et commencèrent au 17ème siècle avec Philippe IV et le Comte - Duc Olivares qui provoqua la révole du "Corpus de sang" en Catalogne mais aussi au Portugal. Le Portugal parvint à recouvrer son indépendance et l'on installa un état de non belligérance avec la Catalogne. Néanmoins un conflit latent poussa la Catalogne et l'ensemble des territoires confédérés de la Couronne d'Aragon à soutenir Charles d'Autriche qui revendiquait le trône vacant espagnol. La Catalogne est livrée à son sort par les Anglais, les Hollandais et les Germaniques et, en 1714, elle est occupée. En 1716, les Décrets de Nova Planta sont adoptés. Des décrets qui dissolvent les institutions catalanes de gouvernement afin que la Catalogne soit gouvernée par "royale volonté" du roi. On invoque le droit de conquête pour soumettre la Catalogne, accusée de rébellion, aux lois de la Castille. Ainsi, l'État, composé de couronnes différentes (Castille, Aragon, Navarre) unies par divers mariages, se convertit en "Espagne". Tout est uni, uniformisé et centralisé. Le droit de Castille est appliqué en Catalogne, la langue castillane se sustitue au catalan. La Catalogne humiliée et vaincue doit l'accepter sous la contrainte. Elle est contrainte d'accepter la destruction de quartier de "la Ribera" de Barcelona et l'expulsion de 200 000 habitants aux fins d'y voir se construire une forteresse militaire.

Le catalanisme naît en tant que mouvement social qui réagit à la pression constante de l'Espagne contre tout ce que veut la Catalogne. C'est un mouvement social populaire dans lequel les élites catalanes se retrouvent souvent même si elles suivent aussi des chemins parallèles.

La société catalane se soumet aparemment au pouvoir espagnol, mais elle garde pourtant en elle une rébellion qui s'exprime de temps en temps. Cela commence avec "la Requête des Préjudices" (1885) et s'est une nouvelle fois exprimé avec la manifestation du 11 septembre 2012; un nouveau cri de rébellion car c'est un mouvement toujours vivant.


Traduction: Muriel Inglès

Publicat a "La réalité de la nation catalane"
http://nationcatalane.blogspot.com/