27 de nov. 2012

Les eleccions catalanes permeten saber on som / Les élections catalanes permettent de savoir où nous en sommes


NOTA: El resultats electorals que apareixen ara en aquest article han estat actualitzats d’acord amb el resultat definitiu de l’escrutini a data 3 de gener de 2013 . El text amb francès ha quedat tal i com fou publicat en el seu dia a La réalité de la nation catalane amb els resultats electorals provisionals

Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya mostren de forma clara i rotunda que volen els catalans pel seu futur i crec que se’n podem extreure les següents conclusions:
1.- Als catalans el seu futur els interessa ja que la participació electoral ha estat del 67,76%. 3.668.310 persones han anat a votar i això mostra la bona salut democràtica de la societat catalana que és plural i allunyada del blanc o negre espanyol.

2.- L’opció pel dret a decidir ha guanyat de forma indiscutible a qui nega aquest dret ja que ha obtingut 2.147.694 vots davant dels 1.355.508 vots que ho volen prohibir i estableix una diferència de 792.186 vots a favor d’aquest dret democràtic.
3.- Els catalans volen un futur millor on la sensibilitat social tinguí un pes indiscutible en les polítiques del nou govern. Els ciutadans de forma majoritària volen que les polítiques d’austeritat es combinin amb polítiques de creixement econòmic que faci disminuir l’atur i que comporti un creixement econòmic. Austeritat si, però no a qualsevol preu. Els catalans volen deixar l’erràtica política de Mariano Rajoy al govern central.

4.- Catalunya ha portat a consagrar al president Mas com a líder, però sense donar-li un xec en blanc. Ho ha fet atorgant-li 1.116.259 vots i perdent-ne només 86.571 vots respecta a les anterior eleccions, però que pel sistema electoral proporcional ha fet que perdés 12 diputats. Uns resultats electorals que el situen a 29 diputats del segon partit del Parlament i que amb nombre de vots col·loquin al partit majoritari, CiU, a una diferència del 12,97% respecte del segon partit .
5.- Hi ha una majoria excepcional per a tirar endavant el procés per exercir el dret a decidir compartit per diversos partits polítics. Els partidaris del dret a decidir han augmentat en 348.260 vots respecta a les eleccions anteriors i se situen a 2.147.694 partidaris

6.- La independència exprés ha quedat liquidada com opció política.
7.- A mesura que el procés cap a la votació pel dret a decidir avanci els partits polítics es veuran obligades a definir-se amb claredat sobre el futur col·lectiu de Catalunya. Hauran de dir quina és la seva proposta de relació a Espanya. En aquestes eleccions els socialistes i els antics comunistes han jugat en una indefinició calculada.

8.- La xenofòbia a Catalunya ha perdut suports i només representa un 1,65% dels votants
9.- El proper govern haurà de ser de coalició per donar estabilitat a l’acció de govern.

10.- La guerra bruta fets des de les clavegueres de l’estat ha incidit de forma clara en les eleccions perjudicant al partit majoritari. Els atacs de corrupció fets pel diari El Mundo sense cap prova ara són investigats per la justícia per difamació.
Algú es pot preguntar si vist el resultat electoral valia la pena convocar eleccions. Crec que si perquè ara sabem on som amb claredat i Espanya també ho sap. Hi ha un 59,04% de la societat catalana que vol votar per decidir el seu futur.

Nota:
Tots aquests arguments més ampliats amb més raonaments, dades de votants i % els trobareu al meu article "25 de novembre de 2012: saber on som" d'aquest mateix bloc.

----------------------

Les élections catalanes permettent de savoir où nous en sommes

Les dernières élections au Parlement de la Catalogne montrent de façon claire et catégorique ce que les Catalan(e)s veulent pour leur futur et je crois que l'on peut en extraire les conclusions suivantes :
1.- Les Catalan(e)s, leur avenir les intéresse, car la participation électorale a été de 69,59%, soit 3.657.450 personnes qui ont voté. Ceci montre la bonne santé démocratique de la société catalane, plurielle, éloignée du blanc ou noir espagnol.

2.- L'option pour le droit à décider a indiscutablement vaincu qui refuse ce droit. Elle a, en effet, obtenu 2.140.649 votes, devant les 1.353.402 votes qui veulent l’interdire, ce qui établit une différence de 787.247 votes en faveur de ce droit démocratique.
3.- Les Catalan(e)s veulent un futur meilleur où la sensibilité sociale ait un poids indiscutable dans les politiques du nouveau gouvernement. Les citoyen(ne)s veulent majoritairement que les politiques d'austérité soient combinées avec des politiques de croissance économique permettant de diminuer le chômage et comportant une récupération économique. Austérité oui, mais pas à n'importe quel prix. Les Catalan(e)s veulent laisser l'erratique politique du président Mariano Rajoy au Gouvernement espagnol.

4.- La Catalogne a choisi de consacrer le président Mas comme dirigeant, mais sans lui donner un chèque en blanc. Il l'a fait en lui accordant 1.202.830 votes et en n’en perdant que 90.489 par rapport aux antérieures élections, bien qu’en raison du système électoral proportionnel il lui ait fait perdre 12 député(e)s. Des résultats électoraux qui situent le parti majoritaire, Convergència i Unió (CiU), à 29 député(e)s du deuxième parti du Parlement catalan, avec une différence de 12,99% par rapport à celui-ci, en nombre de votes.
5.- Il y a une majorité exceptionnelle permettant de déployer le processus pour exercer le droit à décider, partagé par plusieurs partis politiques. Les partisan(ne)s du droit à décider ont augmenté à raison de 341.215 votes en comparaison avec les élections antérieures et sont maintenant 2.140.649.

6.- L'indépendance express a été liquidée comme option politique.
7.- Au fur et à mesure qu’avance le processus vers la votation pour le droit à décider, les partis politiques se verront obligés à se définir avec clarté quant au futur collectif de la Catalogne. Ils devront dire quelle est leur proposition de relations avec l'Espagne. Dans ces récentes élections les socialistes et les anciens communistes ont misé sur une indéfinition calculée.

8.- La xénophobie en Catalogne a perdu des appuis et ne représente plus que 1,65% du vote.
9.- Le prochain gouvernement devra être un coalition pour donner de la stabilité à son action.

10.- La guerre sale tramée depuis les égouts de l'État espagnol a eu une forte influence sur les élections qui a nui au parti majoritaire. Les accusations de corruption effectuées par le journal El Mundo sans aucune preuve sont actuellement l’objet d’enquêtes par la Justice pour diffamation. On peut se demander si, vu le résultat électoral, il valait la peine de convoquer des élections. Je crois que oui, car maintenant nous savons clairement où nous en sommes et l'Espagne le sait aussi. Il y a 59,01% de la société catalane qui veut voter pour décider de son futur.

Traduction: Rosa-Maria Llavoré

Publicat a "La réalité de la nation catalane"


26 de nov. 2012

25 de novembre de 2012: saber on som.

NOTA: El resultats electorals que apareixen ara en aquest article han estat actualitzats d’acord amb el resultat definitiu de l’escrutini del 3 de gener de 2013.

Les eleccions al Parlament de Catalunya donen una resposta del que volen els ciutadans de Catalunya pel seu futur de forma clara i rotunda lluny de la incertesa que una multitudinària manifestació de l’11 de setembre donaven, com també ho va fer posteriorment l’escarransida manifestació del 12 d’Octubre. Ara han estat els electors, un per un, qui han parlat.

Mirar-se només els resultats en nombre d’escons no permet fer cap lectura acurada del que ha passat realment, llevat de saber si formar nou govern és més difícil o no i si té suports suficients per a aprovar qüestions tan important com són els pressupostos.
De forma esquemàtica d’aquestes eleccions se n’extreuen les següents conclusions:
1.- Als catalans el seu futur els interessa de forma clara i rotunda.
La participació ha estat del 67,76%, que traduïts en vots són 3.668.310, i que fa que hagi augmentat en un 8,98% la participació electoral i que deixa l’abstenció en un 32,24%, 1.745.540 persones.

És un signe de bona salut democràtica l’alta participació electoral que ha portat una representació més proporcional de les opcions polítiques de la societat catalana. La societat en el seu conjunt queda millor representada. Sobretot perquè la societat catalana és plural.
2.- L’opció pel dret a decidir ha guanyat de forma indiscutible a l’opció que nega aquest dret.

Els partits que de forma clara han plantejat que els catalans tenen dret a decidir el seu futur han obtingut 2.147.694 vots davant dels que neguen de forma explícita aquest dret o es mouen dins l’ambigüitat i que només han recollit 1.355.508 vots.

Aquests resultats donen que les opcions pel dret a decidir tenen 792.186 vots més que les opcions que neguen aquest dret democràtic.
I si un dia el PSC es decideix a passar-se a l’opció pel dret a decidir encara quedarà més minvat els seus partidaris al quedar només amb 830.801 vots.

Hi ha un 59,04% pel dret a decidir i un 37,26% de contraris, mentre a l’any 2010 aquestes opcions eren d’un 57,49% i el 38,09%, respectivament i que traduïts en vots vol dir que el dret a decidir ha recollit 348.260 vots més i els contraris a permetre votar 204.052 vots més que a l’any 2010.
Queden en l’ambigüitat nacional 20.861 vots, més els 58.209 dels antisistema, que s’han de sumar als 1.745.540 de l’abstenció, 33.140 de vots nuls i 52.898 de vots en blanc. Això dona un total de 1.909.741 persones que no han mostrat cap preferència nacional.

3.- Els catalans volen un futur on la sensibilitat social tinguí un pes indiscutible en les polítiques del nou govern.
Les opcions contraries a les denominades retallades socials han aconseguit 1.570.095 vots davant de les opcions que les han impulsat que han recollit 1.587.940 vots i entre mig una bossa ambigua de vots sobre aquesta qüestió de 424.237 vots.

Els ciutadans s’han dividit quasi per meitat electoralment i lleugerament a favor de les retallades. Però aquesta resposta cal matisar-la ja que crec hi ha hagut persones que han volgut posar per davant la qüestió nacional i confiar en la sensibilitat personal d’Artur Mas. Un fet que també ha afectat les opcions nacionals espanyolistes.
Crec que mirant els resultats electorals la ciutadania de forma global vol modular les polítiques d’austeritat i combinar-les amb polítiques de creixement econòmic que faci disminuir l’atur de forma clara i significativa i que només serà possible si hi ha un creixement econòmic. Austeritat si, però no a qualsevol preu.

Ara bé, s’ha de tenir present que qualsevol decisió del nou govern català que pugui comportar un desviació de l’objectiu marcat pel govern central del PP sobre la reducció del dèficit toparà amb una agra disputa que veurem com acaba.
4.- Catalunya ha portat a consagrar a Mas com a líder, però sense cap xec en blanc.

El resultat electorals de Convergència i Unió (CiU) ha fet que hagi aguantat tot tipus d’envestida i guerra bruta que les clavegueres de l’estat han posat en marxa.

I perquè dic que ha aconseguit aguantar? Doncs perquè la pèrdua de vots és només de 86.571 i ha comportat que passes dels 1.202.830 vots de l’any 2010 a 1.116.259 vots d’aquestes eleccions. Això si, els 86.571 perduts s’han traduït en 12 escons menys dels que tenia
La diferència de vots entre el primer i el segon partit de l’arc parlamentari dóna aquest resultat:

Per nombre de vots:
CiU amb 1.116.259 vots té 589.008 vots més que el PSC que en té 524.707 vots, una diferència de 30 escons a favor de CiU que en té 50 davant dels 20 el PSC i un percentatge que comporta que CiU tingui el 30,70% davant del 14,43% del PSC que fa que la diferència sigui del 12,97% a favor de CiU.

Per nombre d’escons:
CiU té 50 escons davant dels 21 d’ERC i dóna una diferència de 29 escons. Això traduït en vots i percentatges comporta que CiU tingui 1.116.259 vots davant dels 498.124 vots d’ERC amb un diferencial 618.135 vots. Percentualment hi ha una diferència d’un 17% ja que ERC té un 13,70% i CiU un 30,70%.

5.- La majoria excepcional que reclamava Artur Mas per a tirar endavant un procés pel dret a decidir s’ha de compartir.
Els catalans han volgut que aquesta majoria excepcional pel dret ha decidir no fos atorgada a Artur Mas en forma hegemònica si no que haurà de sumar diferents opcions amb habilitat, compromís i negociació.

Els partidaris pel dret a decidir com ja he dit al primer apartat han guanyat 348.260 vots més que l’any 2010 i que a la seva vegada ja va sumar uns altres 160.472 vots a l’any 2006.
Ara més que mai el vot prestat pel dret a decidir s’haurà d’administrar de forma responsable si no vol que fugi quan se senti defraudat.

No serà gens fàcil, però en tot aquest procés no hi ha res senzill.
La majoria de la gent no s’acaba de creure que CiU vulgui un estat propi independent i per això atorga els vots a d’altres opcions perquè vigilin CiU per tal que no abandoni el procés..

6.- La independència exprés ha quedat liquidada com opció.
Els resultats electorals de Solidaritat per la independència (SI) han fet que perdés 56.083 vots i la totalitat de la representació parlamentària. Han obtingut 46.838 vots i un 1,28%

Els catalans han dit que volen un procés pel dret a decidir, però meditat i planificat que no comporti una sortida per la porta del darrera. Es vol que s’esgoti les vies de negociació abans de fer un trencament unilateral d’Espanya.
Hi ha 2.147.694 persones que volen decidir el seu futur intentant trobar el seu camí de la forma més pacífica possible.

7.- Les opcions polítiques pel que fa al futur col·lectiu de Catalunya s’ha d’acabar de clarificar.
Fins ara PSC i ICV ha jugat en una ambigüitat calculada que la societat catalana li reclamarà d’aclarir. I el mateix se li reclamarà a CiU.

La proposta de com s’organitza Catalunya respecte a Espanya encara s’ha d’acabar de clarificar.
El PSC té en el seu si gent catalanista que reclama que Catalunya té dret a decidir i que prové majoritàriament dels antics partits d’àmbit català del socialisme (Partit Socialista – Congrés i Partit Socialista – Reagrupament) al costat de gent provinent de l’antiga Federación catalana del PSOE o partits d’extrema esquerra com ORT, PTE i d’altres que veuen Espanya com un tot unificat.

ICV sorgeix de la gent del PSUC, federalista, i de Nacionalistes d’Esquerra, independentistes, majoritàriament. Una dualitat nacional que encara persisteix i que la fa moure en aquesta ambigüitat i que l’oposició frontal a les polítiques del govern de CiU ajuden a tapar quin és el seu projecte nacional.
A CiU la qüestió es planteja entre els que volen una Catalunya independent amb d’altres que busquen un nou encaix amb Espanya a través d’una formula confederal defensada per Unió Democràtica. En aquestes eleccions CiU ha proposat als seus electors aconseguir un estat propi, com abans havia fet amb la proposta de pacte fiscal, però a mesura que les negociacions per a aconseguir votar en el referèndum sobre l’estat propi la federació nacionalista haurà d’anar-se clarificant que proposa. Una Catalunya independent o una Catalunya estat dins una confederació espanyola. Al meu parer és que si el federalisme és utòpic la confederació encara ho és més. Espanya no entén res més que una estat descentralitzat i fortament controlat pel govern central.

A cada extrem nacionalment parlant hi ha dues opcions clares i nítides. Els que volen un estat propi independent (ERC i CUP) i els que volen que sigui només una regió d’Espanya (PP i Ciutadans).
La batalla per erigir-se en cap de files d’aquest espanyolisme no ha fet res més que començar.

I dit tot això poden dir que els partidaris d’un estat popi (CiU, ERC, CUP, SI i altres) sumen 1.787.989 vots, 74 escons i un 49,15%; els que volen continuar sent una comunitat autònoma (PP, C’s i altres) sumen 830.801 vots, 28 escons i un 22,83%; les opcions federalistes (PSC i ICV) sumen 894.412 vots, 33 escons i un 24,32%; els indefinits nacionalment, els vots nuls i els blancs sumen 165.108 vots, cap diputat i un 4,50%; i per últim l’abstenció que són 1.745.540 vots i un 32,24%.
8.- El lerrouxisme i la xenofòbia són dues versions de l’espanyolisme que intenten trencar la convivència catalana.
Tots els plantejaments de Ciutadans (C’s) és un plantejament lerrouxista ja que combina l’anticatalanisme amb una espècie de progressisme com ho feia el Partit radical d’Alejandro Lerroux als anys vint i trenta del segle XX. Un moviment que ha aconseguit arrelar en un sector de la societat catalana amb 275.007 vots, 9 escons i un 7,56%, passant amb 168.853 vots els que obtingué l’any 2010.

La xenofòbia és la tercera manera de practicar l’anticatalanisme com ho es la que fa el PP i Ciutadans. En aquestes eleccions Plataforma per Catalunya (PxC) ha perdut 15.027 vots que han fet que es quedés amb 60.107 vots, cap diputat i un 1,65%.
Són dos perills greus de la societat catalana.

9.- El proper govern hauria de ser de coalició que doni estabilitat a l’acció de govern.
Les urnes han dit que el proper govern passa per CiU i Artur Mas, a pesar que ICV hagi plantejat el tercer tripartit que si bé es possible en nombre de vots i escons no ho és en el sentiment majoritari de la societat. PSC, IVC i ERC poden repetir un tercer tripartit perquè electoralment sumen: 1.382.536 vots, 54 escons i un 38,02% davant dels 1.116.259 vots, 50 escons i un 30.70% de CiU. Però si els dos primers tripartits ja foren un caos ara s’hi ha afegit el dret a decidir que de cap manera comparteixen.

L’altre opció no factible davant de la societat catalana és un govern CiU – PP encara que la suma sigui de 1.587.940 vots, 69 escons i un 43.67%. La fractura entre aquest dos partits és profunda i que costarà de solucionar. Un problema que per molt que hi hagi gent que digui que és possible socialment és impossible com ho és un tercer tripartit avui dia.
L’opció més viable i més acceptada per la societat catalana és un govern de CiU i ERC. Juntes les dues forces sumen 1.614.383 vots, 71 escons i un 44,40%.

Dubto molt que sigui possible un govern CiU – PSC perquè el PSC li cal fer la seva travessia del desert.
La geometria variable no te lloc actualment. Aquesta és una etapa acabada.

Els moments que vivim requereixen un govern amb un ampli suport parlamentari i social perquè haurà de prendre decisions molt importants i que en depèn els futur col·lectiu dels catalans.
Constituir el nou govern no serà fàcil i caldrà molta responsabilitat, coratge i molta diplomàcia.

10.- La guerra bruta de les clavegueres de l’estat ha incidit de forma clara en les eleccions.
El govern central ha utilitzat la por a través de tots els mitjans al seu abast per tal d’espantar als ciutadans de Catalunya amb amenaces de tot tipus: que no es pagarien les pensions, no tindríem titulació universitaris, hauríem de canviar-nos els cognoms, que cauríem en les brases de l’infern, que la Unió Europea en maleiria eternament entre d’altres arguments de pànic, entre tants i tants altres baixeses morals.

Però la darrera ha estat feta en plena campanya electoral en un intent de provocar un escorcoll a la seu de Convergència Democràtica. I l’estat en aquest cas ha utilitzat la policia i el diari El Mundo.
Un escrit fet per algú prou lligat al Sindicat Unificat de Policia (SUP) com per perdre un esborrall fabricat expressament per l’ocasió pels despatxos del sindicat. La policia nacional van pressionar als fiscals del cas Palau i al jutge que investiga el cas a portar a terme l’escorcoll i com que no se’n van sortir es van posar d’acord al diari El Mundo i a quatre dies de les eleccions acusen a través d’aquest diari a Artur Mas i Jordi Pujol de tenir comptes fraudulents a Suïssa i Liechtenstein. El darrer dia de campanya el SUP dona a conèixer el document sencer que surt publicat el dia anterior a la votació. Un informe que en lloc parla que Artur Mas i Jordi Pujol tinguin un compte bancari a un dels dos paradisos fiscals. En govern del PP no dona explicacions d’on surt això, però la Vicepresidenta del govern Soraya Sáez de Santamaria diu en la roda de premsa del consell de ministres que s’ha d’investigar la informació.

Es pretenia aconseguir una foto del jutge Pijuan entrant en la seu de CDC en plena campanya electoral com al seu dia va fer aquest mateix jutge a la seu dels Mossos d’Esquadra i com que no la van aconseguir han iniciat una campanya contra el jutge que tot just ha començat.
El mal ja ha estat fet i ha tingut incidència en la campanya, però no oblidin ni el PP ni el PSOE que les humiliacions dutes a terme fins ara a la ciutadania catalana és allò que ens ha portat fins aquí.

És la indecència pujada a uns nivells d’immoralitat que només té precedents en països totalitaris o de governants corruptes i sense escrúpols.
11.- Conclusió.

Algú es pot preguntar si vist el resultat electoral valia la pena convocar eleccions per part del president Artur Mas i jo respon que si calia fer-ho.

Avui tenim una radiografia acurada del que vol la societat catalana. Social i nacionalment.
Avui ja no podem parlar de dades d’enquestes o estadístiques, perquè tenim la veu expressada pels catalans de forma clara i sense camuflatges.

La societat catalana és plural i 2.147.694 persones, un 59,04% de la societat vol votar per decidir el seu futur.


18 de nov. 2012

Carta abierta a un amigo español / Carta oberta a un amic espanyol

Durante todo este periodo temporal que se inicia con la multitudinaria manifestación del día 11 de septiembre de 2012 en Barcelona hasta ahora me ha permitido ver reacciones diferentes de mis amigos españoles. Reacciones me que han llevado a pensar sobre la fortaleza y la precariedad de la amistad entre personas de sitios y pensamientos distintos. Por este motivo decidí mandar esta carta a uno de ellos y que hoy hago pública como carta abierta con su permiso.

Durant tot aquest període temporal que s’inicia amb la multitudinària manifestació del dia 11 de setembre de 2012 a Barcelona fins ara m’ha permès veure reaccions diferents dels meus amics espanyols. Reaccions que han portat a pensar sobre la fortalesa i la precarietat de l’amistat entre persones de diferents llocs i pensaments. Per aquest motiu vaig decidir enviar aquesta carta a un d’ells i que avui faig pública com a carta oberta amb el seu permís.


Estimado amigo,

Me alegré mucho más de lo que te puedes imaginar recibir tu llamada porque tu silencio se me hacía difícil de entender. Tú me diste unas explicaciones y yo las acepto de buen grado.

En nuestra conversación interrumpida por la llegada de unas personas a tu casa me dijiste algo que me ha hecho pensar sobre la manipulación interesada de lo que está sucediendo aquí, en Catalunya. Esa imagen de que estamos al borde de una guerra civil y que nadamos en la corrupción. Y no hay nada más falso, indecente, mal intencionado e injusto que se puede decir de la realidad actual catalana. Aquí no hay ni por asomo una guerra civil, no está ni lejos ni cerca, no existe, a pesar de lo que ese unitarismo rampante quiere presentar. Y la corrupción se lleva a los tribunales sin más y no se intoxica con la prensa.

Lo que hay es un intento reiterado por parte de los que defienden una España única, igual e indivisible de romper la convivencia en Catalunya siguiendo los caminos marcadazos por el ambicioso y sin escrúpulos Aznar que sin ninguna pizca de rubor impartió la doctrina que lo que se tiene que aplicar en Catalunya para terminar el deseo de los catalanes de decidir sobre nuestro futuro.

Escucha tú mismo esas palabras que llaman a destruir la sociedad catalana y de ese modo salvar la unidad de España. Escúchalo de su propia voz y haz tu propia interpretación:

http://www.elperiodico.cat/ca/videos/politica/les-paraules-daznar-sobre-independencia-catalunya/2080731.shtml

¿Y porque me remito a esas declaraciones? Pues porque ha indicado el camino ha seguir: destruyámoslos y se termina el problema. ¿Cómo? Pues bien fácil. Provoca la ruptura de la sociedad catalana, de su cultura y de sus tradiciones y si no quieren eso deben mantenerse unidos a España.

Es una autentica indecencia que se lleva a cabo de forma reiterada una y otra vez por la cara “amable” del unitarismo del partido popular, el lerrouxismo de Ciudadanos o los planteamientos xenófobos de Plataforma per Catalunya.

Esta mañana escuchaba el video de campaña del PP sobre los apellidos de los catalanes diciendo que vamos a obligar a cambiar todos aquellos apellidos que no sean suficientemente catalanes. Que barbaridad.

¿Mis hijos van a tener que cambiar el apellido de su madre? ¿Tendrán que pasar de Rueda a Roda? ¿Mercè tendrá que cambiar su apellido? ¿Mis cuñadas deberán catalanizar su apellido Márquez? ¿Y mi sobrino dejara de llamarse Rojo? ¿Dejará de ser el bisnieto del general Rojo?

Tanta indecencia solo va provocando que con cada bofetada unos cuantos mas de catalanes se sumen al deseo de decidir sobre nuestro futuro. De separarse de esa España que nos vapulea.

Esa estrategia explicitada por Aznar, con la aquiescencia callada de los socialistas y de los progres españoles ya lo denuncié en mi articulo Aznar, Gil Robles y Catalunya. Un artículo que puedes ver en

http://jordicolomines.blogspot.com.es/2012/10/aznar-gil-robles-i-catalunya.html

O si te apetece mas en francés en

http://nationcatalane.blogspot.com/2012/11/aznar-gil-robles-et-lacatalogne.html

Comentaba el otro día en el despacho donde hay pluralidad de ideas que lo que es más relevante de todo lo que esta sucediendo es que la sociedad catalana no esta crispada, no responde los insultos con insultos. Lo que está esta sociedad es expectante, sin saber que va a suceder y convencida de que vamos a conseguir decidir, que nada ya será como antes acabe como acabe.

La manifestación del pasado Once de septiembre donde una multitud de persones invadió las calles de Barcelona no hubo ni un solo conato de violencia, porque y puedes estar seguro de que si la hubiese habido los periódicos y las televisiones al servicio de la unidad de España (El País, El Mundo, La Razón, ABC, TVE, Tele cinco, Antena 3, Intereconomia entre otras) lo hubiesen explotado hasta la saciedad esa noticia. Y no lo pudieron hacer porque no existió. ¿Tú te puedes imaginar a miles de personas sin que nadie grite contra España? Pues hazlo porque fue así. A mí me sorprendió y me emocionó ver como se planteaba de forma pacífica un deseo. Lo expliqué en mi artículo Onze de setembre de 2012, la seducción.

http://jordicolomines.blogspot.com.es/2012/09/onze-de-setembre-de-2012-la-seduccio.html

Y lo hice porque sentí la necesidad de explicar algo que me impacto profundamente.

Ya nos advirtió Miguel Bosé, el cantante, que debíamos saber que en nuestro camino estaríamos solos. Y estamos solos. Pero en nuestra soledad esperábamos encontrar demócratas y no personas envueltas en la roja y gualda que niegan la realidad, mienten sin rubor y levantan muros cada día más altos. No espero que lo entiendas, pero si aspiro a que me respetes. Y no digo que no lo hagas.

Preguntaba a esos demócratas españoles donde estaban y también lo hice en otro artículo que también puedes ver en

http://jordicolomines.blogspot.com.es/2012/10/i-els-democrates-espanyols-on-son-y-los.html

Y se lo preguntaba en castellano para que me no tuviesen dificultad en entenderme y todavía no he obtenido respuesta. Tampoco la espero. Aprendí ya bajo el franquismo que lo que uno quiere debe intentar conseguirlo por si mismo y al lado de los que quieren lo mismo.

Hoy, en ese momento trascendental de la historia de este pequeño país que es Catalunya, he decidido decir basta. Y como yo mucha gente mas. ¿Cuánta? Las elecciones del 25 de noviembre nos van a decir cuantas y saldremos de dudas. Porque no todas las persones que nos manifestamos el día Once por Barcelona lo hicimos por el mismo objetivo. Unos lo hicimos para conseguir ser un nuevo estado de Europa, fraternalmente unido a España. Pero yo en mi casa y los españoles en la suya. Y otros salieron para decir basta. Solo eso: basta. ¿Cuántos había de unos y cuantos de los otros? Quien lo sabe. Para eso se hacen las elecciones. Para saber cuantos.

Cuanta indecencia decir que vamos a las elecciones para esconder nuestros fracaso. ¿Acaso se han olvidado que vosotros los gallegos habéis ido a votar antes de tiempo? ¿Y los vascos? También. ¿Además de tratar a la gente de memos que más hay? Indecencia y falta de valores democráticos.

A nadie se le pide que comparta nuestros deseos, pero si que respete uno de los derechos fundamentales del hombre, el de poder expresarse libremente. ¿A caso somos esclavos sin derechos?

Podría seguir y seguir dándote razones, pero no quiero. Estoy cansado de predicar en el árido desierto de esa España que no escucha.

El catalanismo, ese movimiento ciudadano surgido de la sociedad civil contrapuesto al nacionalismo sectario español, ha intentado durante más de ciento cincuenta años encajar Catalunya en España y ha fracaso rotundamente. Lo ha hecho con planteamientos federales, regeneracionistas, autonomistas y todos ellos han fracaso de una forma estrepitosa. La historia del catalanismo de integrarse de una forma singular en España es la historia del fracaso. Y el último intento lo estamos viviendo ahora.

Es precisamente esto lo que sienten las personas que viven en Catalunya y de forma más brutal en los que tienen sus orígenes en otras partes del estado español. Contra ellos van dirigidos los ataques mas feroces. Mírate esto páginas de Internet y veras porque te lo digo. Solo una pequeña muestra de lo que se oye y que lleva a más y más gente a pensar que no encajamos en España.

http://www.alertadigital.com/2012/09/12/la-flaca-memoria-de-los-malnacidos-charnegos-separatistas/

http://www.minutodigital.com/2012/09/11/los-charnegos-separatistas-celebraran-hoy-la-diada-mas-antiespanola-que-nunca/

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/26/espana/1348671708.html

http://sociedad.e-noticies.es/hablame-en-catalan-charnego-de-mierda-38568.html

Ataques que crean reacciones como estas

http://escritormalogrado.blogspot.com.es/2012/04/10-quienes-somos-nosotros-los-charnegos.html

http://www.youtube.com/watch?v=CdGPS5aPn7w

http://www.extremaduraprogresista.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15394:una-extremena-en-catalunya-responde-a-fernandez-vara-qnos-hemos-integrado-y-si-no-le-gusta-que-le-den-morcillasq-deja-las-tonterias-para-otros-guillermo&catid=42:la-vara-de-medir&Itemid=61

Y cuando se oye que hay que españolizar a los niños catalanes que expresa ese infame ministro con el aplauso silencioso de esos progres que ahora dicen amar tanto a Catalunya, produce ira y la suma de los que se quieren ir de España sube.

Y eso también lo que dice alguien que se siente gallega como tú y catalana como yo.

http://www.facebook.com/1balco1estelada/notes#!/notes/1balc%C3%B31estelada/carta-duna-gallega-i-catalana/285485568230118

Amigo mío yo creo en la amistad y me duele ver como algunos amigos españoles han preferido anteponer la sacrosanta España a nuestra amistad. No lo entiendo. ¿Cuánta amistad había de verdad entonces? ¿Vale la pena pelear para conservar esa amistad? Creo que no.

Quiero poder decidir si quiero seguir formando parte de ese estado español o no. Y lo quiero poder hacer de acuerdo con los españoles, pero si continúan diciendo que ni hablar amparándose en esa Constitución que se modifica cuando la señora Merkel quiere no tendremos otro remedio que acudir a otra legalidad. La internacional que es tan legal como la española. Más difícil, cierto, pero posible.

El nuestro no será de ninguna manera un camino de rosas. Es un camino de espinas, pero no por ello vamos a dejar de pasar por ellas y lo vamos a hacer con las menos heridas posibles.

España nos ha humillado como pueblo y eso crea reacción. Una reacción que lentamente se ha ido haciendo hueco en los sentimientos de las personas. La reacción de decir basta. Pero es una reacción serena, sin acritud. Una actitud que se contrapone con la visceral reacción de los que defienden a ultranza la unidad española. Te lo decía antes y te lo vuelvo a repetir aquí no hay mas crispación que la que de una forma irresponsable practican esos que dicen que están reprimidos por los catalanes. Tú has estado en mi casa. Tú te has paseado por las calles de los pueblos catalanes. Tú has leído nuestros textos. ¿Tú has visto esa represión de la que hablan? No lo creo y si es así dime donde y cuando, te lo ruego.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de 28 de junio de 2010

http://www.tribunalconstitucional.es/ES/JURISPRUDENCIA/Paginas/Sentencia.aspx?cod=16119

Fue sin ningún género de duda una humillación que no supieron ver el alcance que con ella habían provocado. Es el autismo de alguien que se cree que tiene el monopolio de todo. Hasta esa sentencia muchísimos catalanes se creían parte de ese estado en igualdad de condiciones, pero esa sentencia fue una bofetada difícil de soportar.

Y con esa sentencia pusieron en marcha un tren que marcha diciendo adiós a España.

Esa sentencia fue la primera estación de ese proceso. Un proceso que tuvo una segunda estación en la manifestación multitudinaria del 10 de julio de 2010. Esas imágenes te lo demuestran

https://www.google.es/search?q=manifestaci%C3%B3+10+juliol&hl=ca&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8hieUKP_KqPS0QW8iIGICA&sqi=2&ved=0CCsQsAQ&biw=1024&bih=563

Y luego una tercera estación, la manifestación del Once de septiembre de 2012 que con más imágenes te lo enseño


Entre una manifestación y otra dos años transcurrieron donde tuvimos que oír que nos mantenían, que éramos unos egoístas insolidarios, puros chorizos y otros oprobios por el estilo.

La cuarta estación de ese recorrido ya esta planteada. Las elecciones del 25 de noviembre de 2012.

¿Cuál es la quinta? Veremos.

He intentado explicarte todo aquello que me pasa por dentro. Como lo hacíamos antaño. Como amigos que somos y que deseo fervorosamente conservar.

Un abrazo muy fuerte.

Jordi11 de nov. 2012

El catalanisme (i III) / El catalanismo (y III) / Le Catalanisme (III et fin)


Manifestació de l'11 de setembre de 2012
(Gran Via - Passeig de Gràcia)
Una part del moviment catalanista que havia nascut al segle XIX per a reivindicar la llengua catalana i la realitat social de Catalunya i com a contraposició al nacionalisme espanyol a l’any 1922 planteja que sense un estat propi Catalunya mai aconseguirà realitzar-se com a nació i d’aquesta manera crea el partit Estat Català amb Francesc Macià com a líder. Però aquest plantejament no aconsegueix convertir-se en majoritari en el catalanisme. Conviu amb el federalisme dins el partit majoritari a Catalunya durant la Segona República Espanyola, Esquerra Republicana, i també en d’altres grups molt minoritaris. Francesc Macià després de proclamar una República catalana dins una República Federal Espanyola el 14 d’abril de 1931 es veu obligat a acceptar reconvertir la república catalana en Generalitat de Catalunya pocs dies després.

La guerra civil (1936-1939) posa fi el poder que havia aconseguit el catalanisme que li ha permès amb enginy endegar polítiques socials i de reivindicació nacional durant els quatre anys en que governar abans de la guerra. Durant la guerra civil tot és un procés en constant canvi.

Durant el franquisme el catalanisme té expressions diferents que plantegen solucions d’independència, federals i confederals. Tendències que acaben posant-se d’acord en tenir l’Estatut d’autonomia de l’any 1932 com a pas previ per a exercir el dret d’autodeterminació.

El dictador Francisco Franco va morir al llit i la transició política cap a un estat democràtic es va haver de fer amb els franquistes ocupant espais de poder de gran relleu. La Constitució espanyola de 1978 va ser acceptada pels catalans perquè per primera vegada es reconeixia que a Espanya hi havia nacions i regions. S’hagué d’utilitzar el terme nacionalitat per a referir-se a aquells territoris amb història, geografia, llegua pròpia i la voluntat de ser per a fer-ho acceptable.

Francesc Macià al balcó del Palau de la Generalitat
Però la irresponsabilitat política dels dirigents espanyols va començar per inventar-se una nova nacionalitat (Andalusia) i en convertir l’estat en un conglomerat administratiu ingovernable amb l’objectiu de diluir les nacionalitat que la pròpia Constitució reconeixia.

I la societat catalana va tornar a trobar-se qüestionada ràpidament. En alguns casos de forma oberta contra la llegua catalana, d’altres vegades de forma més subtil no fent les inversions imprescindibles per a la bona marxa econòmica. La reforma de l’Estatut d’Autonomia de 2006 fou un intent de trobar solucions, que la sentencia del Tribunal Constitucional (2010) va posar punt i final i així finalitzava l’encaix de Catalunya a Espanya perquè el terme constitucional de nacionalitat no era res més que un recurs lingüístic sense transcendència jurídica. Fou un cop mortal a 150 anys d’intents del catalanisme en totes les seves formes de fer canviar l’estat i que reconegués Catalunya. El que ha succeït des del 2010 fins ara ha estat un constant atac humiliant a la gent que viu i treballa a Catalunya, que ha hagut d’escoltar tot tipus d’insults i acusacions d’insolidaritat per part d’una societat espanyola que no accepta cap més nació dins l’estat que la de l’antiga Castella i Catalunya no té lloc dins Espanya.


-----------------------------------


El catalanismo (y III)

Una parte del movimiento catalanista que había nacido en el siglo XIX para reivindicar la lengua catalana y la realidad social de Catalunya y como contraposición al nacionalismo español en el año 1922 plantea que sin un estado propio Catalunya nunca logrará realizarse como nación y de esta manera crea el partido Estat Català (Estado Catalán) con Francesc Macià como líder. Pero este planteamiento no logra convertirse en mayoritario en el catalanismo. Convive con el federalismo dentro del partido mayoritario en Catalunya durante la Segunda República Española, Esquerra Republicana, y también en otros grupos muy minoritarios. Francesc Macià tras proclamar una República catalana dentro de una República Federal Española el 14 de abril de 1931 se ve obligado a aceptar reconvertir la república catalana en Generalitat de Catalunya pocos días después.

!976: manifestació amb el lema Llibertat, Amnistia
i Estatut d'Autonomia
La guerra civil (1936-1939) pone fin al poder que había conseguido el catalanismo y que le ha permitido con ingenio iniciar políticas sociales y de reivindicación nacional durante los cuatro años en que gobernó antes de la guerra. Durante la guerra civil todo es un proceso en constante cambio.

Durante el franquismo el catalanismo tiene expresiones diferentes que plantean soluciones de independencia, federales y confederales. Tendencias que acaban poniéndose de acuerdo en tener el Estatuto de autonomía de 1932 como paso previo para ejercer el derecho de autodeterminación.

El dictador Francisco Franco murió en la cama y la transición política hacia un estado democrático se tuvo que hacer con los franquistas ocupando espacios de poder de gran relieve. La Constitución española de 1978 fue aceptada por los catalanes porque por primera vez se reconocía que en España había naciones y regiones. Se tuvo que utilizar el término nacionalidad para referirse a aquellos territorios con historia, geografía, lengua propia y la voluntad de ser para que fuera aceptable.

Pero la irresponsabilidad política de los dirigentes españoles comenzó por inventarse una nueva nacionalidad (Andalucía) y en convertir el estado en un conglomerado administrativo ingobernable con el objetivo de diluir las nacionalidades que la propia Constitución reconocía.

Y la sociedad catalana volvió a encontrarse cuestionada rápidamente. En algunos casos de forma abierta contra la lengua catalana, otras veces de forma más sutil no haciendo las inversiones imprescindibles para la buena marcha económica. La reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 fue un intento de encontrar soluciones, que la sentencia del Tribunal Constitucional (2010) puso punto y final y así finalizaba el encaje de Catalunya en España porque el término constitucional de nacionalidad no era nada más que un recurso lingüístico sin trascendencia jurídica. Fue un golpe mortal a 150 años de intentos del catalanismo en todas sus formas de hacer cambiar el estado y que reconociera Catalunya. Lo que ha sucedido desde el 2010 hasta ahora ha sido un constante ataque humillante a la gente que vive y trabaja en Catalunya, que ha tenido que escuchar todo tipo de insultos y acusaciones de insolidaridad por parte de una sociedad española que no acepta ninguna nación más dentro del estado que la de la antigua Castilla y de este modo Catalunya no tiene lugar dentro de España.


-----------------------------------


Le catalanisme (III et fin)

Escut de la Generalitat de Catalunya
Une partie du mouvement catalaniste né au XIXème siècle dans le but de revendiquer la langue catalane et la réalité sociale de la Catalogne mais aussi par opposition au nationalisme espagnol, pose l'idée que sans son propre État, la Catalogne ne pourra jamais se réaliser en tant que nation. C'est ainsi qu'en 1922 est créé Estat Català (État Catalan) dont le leader est Francesc Macià. Toutefois, cette approche ne parvient pas à s'imposer au sein du catalanisme. Elle cohabite avec le courant fédéraliste au sein du partit majotaire en Catalogne au cours de la IIème République Espagnole, Esquerra Republicana (la Gauche Républicaine), ainsi qu'avec d'autres groupes plus minoritaires. Après avoir proclamé, le 14 avril 1931, une République Catalane au sein d'une République Fédérale Espagnole, Francesc Macià se voit contraint d'accepter, au bout de quelques jours, la reconversion de la République Catalane en Communauté de Catalogne (Generalitat de Catalunya).

La Guerre Civile (1936-1939) met fin au pouvoir obtenu par le catalanisme et qui lui a permis d'allier ingénieusement et pendant quatre années, politiques sociales et revendication nationale. La Guerre Civile entraîne un processus de changements constants.

Sous le Franquisme, le catalanisme s'exprime au travers de différentes solutions: indépendantistes, fédéralistes ou confédéralistes. Ces tendances parviennent à s'accorder sur un retour au Statut d'autonomie de 1932, conçu en tant que démarche préalable au droit à l'autodétermination.

Le dictateur Francisco Franco est mort dans son lit et la transition politique vers un État démocratique devra se faire avec les franquistes qui occupaient des postes de pouvoir de prestige. La Constitution espagnole de 1978 a été acceptée par les Catalans parce que, pour la première fois, on reconnaissait qu'il y avait des nations et des régions en Espagne. Il fallut utiliser le terme de "Nationalités" pour se référer à ces territoires à l'Histoire, la géographie, la langue propre et à la volonté d'exister, pour rendre cela acceptable.

Mais l'irresponsabilité politique des dirigeants espagnols se manifesta par l'invention d'une nouvelle Nationalité (Andalousie) et par la conversion de l'État en un conglomérat administratif ingouvernable et ce, avec l'objectif de dilluer les Nationalités pourtant reconnues par la Constitution.

Et la société catalane, à nouveau, fut rapidement remise en cause. Dans certains cas, de façon directe, en ce qui concerne la langue catalane, et d'autres fois de façon plus subtile par la non réalisation d'investissements indispensables au bon fonctionnement économique. En 2006, la réforme du Statut d'Autonomie fut une tentative pour trouver des solutions mais la sentence de 2010 du Tribunal Constitutionnel y mit un point final et paracheva l'absorption de la Catalogne par l'Espagne car le terme constitutionnel de "Nationalité" n'était rien de plus qu'une astuce linguistique sans portée juridique. Ce fut un coup mortel aux 150 ans de tentatives du catalanisme pour changer l'État et obtenir une reconnaissance de la Catalogne. Ceci a entraîné une attaque humiliante constante contre les gens qui vivent et travaillent en Catalogne et qui doivent supporter toutes sortes d'insultes et d'accusations d'insolidarité de la part d'une société espagnole qui n'accepte d'autre nation que celle de l'antique Castille. La Catalogne n'a pas sa place au sein de l'Espagne.Traduction: Muriel Inglès

Publicat a "La réalité de la nation catalane"
http://nationcatalane.blogspot.com/El catalanisme (II) / El Catalanismo (II) / Le catalanisme (II)


Enric Prat de la Riba

Deia en un article anterior que el catalanisme era un moviment nascut per a reivindicar la llengua catalana i la realitat social de Catalunya i ho feia com un moviment contraposat al nacionalisme espanyol

El que es considera el primer acte del catalanisme és el Memorial de Greuges (1885) va adreçat al rei Alfons XII i se li demana tornar a la situació anterior als Decrets de Nova Planta (1716) i els retorn de les llibertats catalanes.

El Memorial sorgeix com a reacció al projecte del conveni comercial entre Espanya i Gran Bretanya i dels intents d’unificar el residual dret civil català al totpoderós dret civil de Castella.

Un moviment que farà un pas més amb les Bases de Manresa (1892) i la manifestació de 1889, coincidint amb la data de l’Onze de setembre, per a reivindicar el dret civil català. Fou la primera manifestació reivindicativa de l’Onze de setembre repetida cada any i que al 2012 fa fer sortir al carrer un milió i mig de persones.

En aquest Memorial confluïen gent catalanista d’esquerra i federalista i gent de la burgesia catalana autonomista que buscaven regenerar Espanya des de dins. Valentí Almirall i Prat de la Riba són dos dels seus exponents més singulars.


Valentí Almirall
La burgesia i les classes populars al llarg dels anys han anat prenent-se el relleu en la direcció del catalanisme. Un definició simplista ens permetia dir que el catalanisme de les classes populars es mou en l’anarcosindicalisme i el federalisme, mentre que les classes més benestants es mouen en el liberalisme proteccionista i l’autonomisme. Però totes dues corrents del catalanisme han fracassat quan han intentat canviar les estructures d’Espanya per a donar cabuda a una Catalunya diferenciada en el seu si.

La Primera República Espanyola (1873-1874) és l’intent frustrat dels federals. La Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) impulsada per Prat de la Riba la institució que va aconseguir donar més fruits creant estructures econòmiques, culturals i socials algunes de les quals encara perduren, també representa la frustració de la burgesia catalana de modernitzar l’Espanya latifundista i que no entén la revolució industrial. Tots dos intents acaben en un cop d’estat militar. L’obra de la Mancomunitat és immensa: infraestructures, assistència social, obra cultural, reforma educativa i de l’administració i la normalització de la llengua catalana.

El catalanisme popular planta cara a Espanya amb la Setmana Tràgica (1909) al negar-se a la mobilització dels reservistes per a la guerra del Marroc que acaba amb morts, empresonats i executats.

La Segona República Espanyola (1931-1939) és la frustració del catalanisme popular. Un intent que acaba amb una guerra civil de tres anys amb milers de morts i que té amb la frases “Antes una España roja que una España rota” de Calvo Sotelo un dels millor exponent de com veu Espanya Catalunya. La repressió contra Catalunya del règim franquista (1939-1976) va portar al màxim el principi “España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsiva. Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos”.


-------------


El catalanismo (II)

Decía en un artículo anterior que el catalanismo era un movimiento nacido para reivindicar la lengua catalana y la realidad social de Cataluña y lo hacía como un movimiento contrapuesto al nacionalismo español

Lo que se considera primer acto del catalanismo es el Memorial de Greuges (agravios) (1885) estaba dirigido al rey Alfonso XII y se le pide volver a la situación anterior a los Decretos de Nueva Planta (1716) y el retorno de las libertades catalanas.

El Memorial surge como reacción al proyecto del convenio comercial entre España y Gran Bretaña y los intentos de unificar el residual derecho civil catalán al todopoderoso derecho civil de Castilla.

Un movimiento que dará un paso más con las Bases de Manresa (1892) y la manifestación de 1889, coincidiendo con la fecha del Once de septiembre, para reivindicar el derecho civil catalán. Fue la primera manifestación reivindicativa del Once de septiembre y repetida cada año y en 2012 hace salir a la calle un millón y medio de personas.

En este Memorial confluían gente catalanista de izquierda y federalista y gente de la burguesía catalana autonomista que buscaban regenerar España desde dentro. Valentí Almirall y Prat de la Riba son dos de sus exponentes más singulares.

La burguesía y las clases populares a lo largo de los años han ido turnándose en el relevo en la dirección del catalanismo. Una definición simplista nos permite decir que el catalanismo de las clases populares se mueve en el anarcosindicalismo y el federalismo, mientras que las clases más acomodadas se mueven en el liberalismo proteccionista y el autonomismo. Pero ambas corrientes del catalanismo han fracasado cuando han intentado cambiar las estructuras de España para dar cabida a una Cataluña diferenciada en su seno.

La Primera República Española (1873-1874) es el intento frustrado de los federalistas. La Mancomunidad de Cataluña (1914-1925) impulsada por Prat de la Riba la institución que consiguió dar más frutos creando estructuras económicas, culturales y sociales algunas de las cuales aún perduran, pero también representa la frustración de la burguesía catalana de modernizar la España latifundista y que no entiende la revolución industrial. Ambos intentos terminan en un golpe de estado militar. La obra de la Mancomunidad es inmensa: infraestructuras, asistencia social, obra cultural, reforma educativa y de la administración y la normalización de la lengua catalana.

El catalanismo popular se enfrenta a España con la Semana Trágica (1909) al negarse a la movilización de los reservistas para la guerra de Marruecos que termina con muertos, encarcelados y ejecutados.

La Segunda República Española (1931-1939) es la frustración del catalanismo popular. Un intento que termina con una guerra civil de tres años con miles de muertos y que tiene con la frases "Antes una España roja que una España rota" de Calvo Sotelo uno de los mejor exponente de cómo ve España Cataluña. La represión contra Cataluña del régimen franquista (1939-1976) llevó al máximo el principio “España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsiva. Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos".


------------

 
Le catalanisme (II)

Dans un précédent article, j'expliquais que le catalanisme est un mouvement apparu pour revendiquer la langue catalane ainsi que la réalité sociale en Catalogne, et de quelle manière il s'opposait au nationalisme espagnol.

Le "Memorial de Greuges" (1885, "Requête en Préjudices") est considéré comme le premier acte du catalanisme. Il est adressé au roi Alphonse XII et lui demande de revenir sur les Décrets de Nova Planta (1716) ainsi que le rétablissement des libertés catalanes.

Cette Requête est une réaction au projet de convention commerciale entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. Par ailleurs, il s'oppose aux tentatives de diluer le Droit civil catalan résiduel dans le tout-puissant Droit civil de la Castille.

Le catalanisme fit un pas supplémentaire dans la défense du Droit civil catalan avec les "Bases de Manresa" (1889) et la manifestation de 1889 qui coincidait avec le 11 Septembre. Ce fut la première manifestation revendicative du 11 Septembre; elle se répètera chaque année et fera sortir dans la rue plus d'un million et demie de participants en 2012.

Le "Memorial de Greuges" était porté tant par des gens de la gauche fédéraliste que par des membres de la bourgeoise catalane autonomiste qui cherchait à régénérer l'Espagne de l'intérieur. Valentí Almirall et Enric Prat de la Riba en sont deux des représentants les plus singuliers.

Au fil des ans, la bourgeoisie et les classes populaires se sont passé le relai dans la direction du catalanisme. Une définition simpliste dirait que le catalanisme des classes populaires évolue dans l'anarcho-syndicalisme et le fédéralisme, alors que les classes aisées défendent un libéralisme protectionniste et autonomiste. Cependant, les deux courants ont échoué dans leur tentative de changer les structures de l'Espagne et d'y faire une place pour la Catalogne et ses particularités.

La Première République Espagnole (1873-1874) est la tentative avortée des fédéralistes. La "Mancomunitat de Catalunya" (sorte de Communauté fédérée, 1914-1925) portée par Prat de la Riba, institution qui parvint à créer des structures économiques, culturelles et sociales dont certaines existent toujours, représente un nouvel échec, celui de la bourgeoisie catalane dans sa volonté de moderniser l'Espagne des grands domaines agricoles qui ne comprend pas la Révolution industrielle. Ces deux tentatives se soldent par un putsch. L'œuvre de la "Mancomunitat" est immense: infrastructures, assistance sociale, politique culturelle, réforme de l'Éducation, de l'Administration ainsi que normalisation de la langue catalane.

Le catalanisme populaire défia l'Espagne au cours de la Semaine Tragique (1909) en refusant la mobilisation des réservistes lors de la Guerre du Maroc; ce qui finit par des morts, des emprisonnements et des exécutions.

La Deuxième République Espagnole (1931-1939) est l'échec du catalanisme populaire. Une tentative qui se conclut par une guerre civile de trois ans et des milliers de morts. La phrase de Calvo Sotelo ( "Une Espagne rouge plutôt démantelée" ) illustre parfaitement comment l'Espagne considère la Catalogne. La répression franquiste à l'encontre de la Catalogne obéit on ne peut plus fidèlement au principe suivant: " L'Espagne est une unité de destin universel. Toute conspiration contre cette unité est incacceptable. Tout séparatisme est un crime que nous ne pardonnerons pas."


Traduction: Muriel Inglès

Publicat a "La réalité de la nation catalane"
http://nationcatalane.blogspot.com/

El catalanisme (I) / El catalanismo (I) / Le catalanisme (I)

El moviment social que representa el catalanisme és un moviment nascut per a reivindicar la llengua catalana i la realitat social de Catalunya i ho feia com un moviment contraposat al nacionalisme tant en boga al segle XIX. És un moviment estrany i atípic que costa d’entendre. Perquè reivindica Catalunya com a nació no com un subjecte abstracte si no que ho fa reivindicant la parla de la gent que conforma, l’estructura social i econòmica de la societat catalana. Rebutja plantejaments nacionalistes com la raça, la religió o un concepte sublimat de la pàtria. Reivindica els drets de les persones, el dret amb l’element emblemàtic de la separació de bens de cada membre d’una família, el català com a llengua pròpia, l’enderrocament de les muralles medievals de les ciutats i d’altres aspectes que el fan singular. De vegades crec que el catalanisme és tant difícil d’entendre per un no català com ho es el peronisme per a qui no sigui argentí.

Sorgeix com a reacció a les constants agressions de l’espanyolisme amb tot l’aparell de l’estat espanyol al darrera. Agressions que es van succeint al llarg dels segles i que comença al segle XVII amb Felip IV i el comte-duc d’Olivares que provoca la revolta del “Corpus de sang” a Catalunya i també de Portugal. Portugal s’independitza i amb Catalunya s’arriba a la no bel•ligerància. Però hi ha un conflicte latent que porta a Catalunya i a la resta de territoris confederals de la Corona d’Aragó a donar suport a Carles d’Àustria per a ocupar el tron vacant espanyol. Catalunya és abandonada a la seva sort per anglesos, holandesos i germànic i el 1714 Catalunya és ocupada i s’aproven els Decrets de Nova Planta (1716). Uns decrets que eliminen les institucions catalanes de govern per a passar a ser governades per “la reial voluntat” del rei. S’invoca al dret de conquesta per a sotmetre Catalunya, acusada de rebel•lió, a les lleis de Castella. D’aquesta manera l’estat compost per diferents corones, Castella, Aragó, Navarra, units per matrimonis es converteix en Espanya. Tot queda unit, uniformitzat i centralitzat. El dret de Castella s’aplica a Catalunya, la llengua catalana substituïda per la castellana. La Catalunya humiliada i que ha perdut la guerra ho ha d’acceptar per força. Com també ha de veure la destrucció del barri de la Ribera de la Barcelona i l’expulsió dels seus habitants per a construir-hi una fortalesa militar.

El catalanisme neix com a moviment social que reacciona a la pressió constant d’Espanya contra tot allò que Catalunya vol. És un moviment social popular i de les elits catalanes que sovint es troben, però que també fan camins paral•lels.

La societat catalana se sotmet aparentment al poder espanyol, però manté dins seu la rebel•lió que sorgeix una vegada i una altra. S’inicia amb el “Memorial de Greuges” (1885) i que té en la manifestació de l’Onze de setembre de 2012 un altre crit de rebel•lió, perquè és un moviment viu.

--------------------------


El Catalanismo (I)

El movimiento social que representa el catalanismo es el de un movimiento nacido para reivindicar la lengua catalana y la realidad social de Cataluña y lo hacía como un movimiento contrapuesto al nacionalismo tan en boga en el siglo XIX. Es un movimiento extraño y atípico que cuesta de entender. Porque reivindica Cataluña como nación no como un sujeto abstracto sino que lo hace reivindicando el habla de la gente que conforma la estructura social y económica de la sociedad catalana. Rechaza planteamientos nacionalistas como la raza, la religión o un concepto sublimado de la patria. Reivindica los derechos de las personas, el derecho con el elemento emblemático de la separación de bienes de cada miembro de una familia, el catalán como lengua propia, el derribo de las murallas medievales de las ciudades y de otros aspectos que lo hacen singular. A veces creo que el catalanismo es tan difícil de entender para un no catalán como lo es el peronismo para quien no sea argentino.

Surge como reacción a las constantes agresiones del españolismo con todo el aparato del estado español detrás. Agresiones que se van sucediendo a lo largo de los siglos y que empieza en el siglo XVII con Felipe IV y el conde-duque de Olivares que provoca la revuelta del "Corpus de sang” (sangre) en Cataluña y también de Portugal. Portugal se independiza y con Cataluña se llega a la no beligerancia. Pero hay un conflicto latente que lleva a Cataluña y al resto de territorios confederados de la Corona de Aragón a apoyar a Carlos de Austria para ocupar el trono vacante español. Cataluña es abandonada a su suerte por ingleses, holandeses y germánico y en 1714 Cataluña es ocupada y se aprueban los Decretos de Nueva Planta (1716). Unos decretos que eliminan las instituciones catalanas de gobierno para pasar a ser gobernadas por "la real voluntad" del rey. Se invoca el derecho de conquista para someter a Cataluña, acusada de rebelión, a las leyes de Castilla. De esta forma el estado compuesto por diferentes coronas, Castilla, Aragón, Navarra, unidas por matrimonios se convierte en España. Todo queda unido, uniformizado y centralizado. El derecho de Castilla se aplica en Cataluña, la lengua catalana sustituida por la castellana. La Cataluña humillada y que ha perdido la guerra lo debe aceptar a la fuerza. Como también debe ver la destrucción del barrio de la Ribera de Barcelona y la expulsión de sus habitantes para construir una fortaleza militar.

El catalanismo nace como movimiento social que reacciona a la presión constante de España contra todo lo que Cataluña quiere. Es un movimiento social popular y de las elites catalanas que a menudo se encuentran, pero que también hacen caminos paralelos.

La sociedad catalana se somete aparentemente al poder español, pero mantiene en su interior la rebelión que surge una y otra vez. Se inicia con el "Memorial de Greuges” (agravios) (1885) y que tiene en la manifestación del Once de septiembre de 2012 otro grito de rebelión, porque es un movimiento vivo.


----------


LE CATALANISME (I)

Le catalanisme représente un mouvement social qui naquit pour revendiquer la langue catalane et la réalité sociale en Catalogne. Ce mouvement agissait en opposition au nationalisme en vogue au 19ème siècle. C'est un mouvement étrange et atypique que l'on de comprend pas facilement parce qu'il affirme que la Catalogne est une nation et ce, non en tant que sujet abstrait, mais à travers la langue qui structure l'organisation sociale et économique de la société catalane. Le catalanisme refuse les notions nationalistes telles que la race, la religion ou encore un concepte exarcerbé de la patrie. Il revendique le droit des personnes, un droit aussi emblématique que celui de la séparation des biens pour chaque membre d'une famille, le catalan comme langue propre, la démolition des muralles médiévales dans les villes, ainsi que d'autres points qui le rendent si singulier. Par moment, il me semble que le catalanisme est aussi difficile à comprendre pour un non Catalan que peut l'être le péronnisme pour qui n'est pas Argentin.

Il surgit en réaction aux agressions permanentes subies de la part du nationalisme espagnol au travers de l'appareil d'Éstat espagnol. Ces agressions se sont succédées au fil des siècles et commencèrent au 17ème siècle avec Philippe IV et le Comte - Duc Olivares qui provoqua la révole du "Corpus de sang" en Catalogne mais aussi au Portugal. Le Portugal parvint à recouvrer son indépendance et l'on installa un état de non belligérance avec la Catalogne. Néanmoins un conflit latent poussa la Catalogne et l'ensemble des territoires confédérés de la Couronne d'Aragon à soutenir Charles d'Autriche qui revendiquait le trône vacant espagnol. La Catalogne est livrée à son sort par les Anglais, les Hollandais et les Germaniques et, en 1714, elle est occupée. En 1716, les Décrets de Nova Planta sont adoptés. Des décrets qui dissolvent les institutions catalanes de gouvernement afin que la Catalogne soit gouvernée par "royale volonté" du roi. On invoque le droit de conquête pour soumettre la Catalogne, accusée de rébellion, aux lois de la Castille. Ainsi, l'État, composé de couronnes différentes (Castille, Aragon, Navarre) unies par divers mariages, se convertit en "Espagne". Tout est uni, uniformisé et centralisé. Le droit de Castille est appliqué en Catalogne, la langue castillane se sustitue au catalan. La Catalogne humiliée et vaincue doit l'accepter sous la contrainte. Elle est contrainte d'accepter la destruction de quartier de "la Ribera" de Barcelona et l'expulsion de 200 000 habitants aux fins d'y voir se construire une forteresse militaire.

Le catalanisme naît en tant que mouvement social qui réagit à la pression constante de l'Espagne contre tout ce que veut la Catalogne. C'est un mouvement social populaire dans lequel les élites catalanes se retrouvent souvent même si elles suivent aussi des chemins parallèles.

La société catalane se soumet aparemment au pouvoir espagnol, mais elle garde pourtant en elle une rébellion qui s'exprime de temps en temps. Cela commence avec "la Requête des Préjudices" (1885) et s'est une nouvelle fois exprimé avec la manifestation du 11 septembre 2012; un nouveau cri de rébellion car c'est un mouvement toujours vivant.


Traduction: Muriel Inglès

Publicat a "La réalité de la nation catalane"
http://nationcatalane.blogspot.com/