7 de nov. 2012

El Tribunal Constitucional espanyol / La Cour Constitutionnelle Espagnole

Aquest tipus de tribunal a Espanya, com a la resta de països, està pensat per tal que hi hagi un òrgan que vigili que les normes i decisions judicials que es prenen s’ajustin a la Constitució de cada moment. I ho fan tenint en compte l’evolució de la societat que serveixen.

Amb el plantejament abans expressat el Tribunal ha dictat una sentencia transcendental per a tota la societat espanyola i en especial pels col•lectius de parelles del mateix sexe en dir que el terme matrimoni es vàlid per a qualsevol tipus d’unió tenint en compte l’evolució social de la societat. Una decisió digne d’aplaudir.

Però aquesta decisió em porta a pensar del perquè va dictar a l’any 2010 un sentencia que va donar punt i final a l’encaix de Catalunya dins les estructures d’Espanya. El aquella ocasió també va dictar una sentencia ajustada a l’evolució de la societat espanyola.

La Constitució de 1978 va intentar donar un complicat equilibri entre l’existència d’unes realitats nacionals com la catalana i la basca i els que es negaven a acceptar que Espanya era una nació de nacions. Un concepte no admès pels qui creuen que Espanya és única amb uns incordis nostàlgics que molesten de tant en tant. Així doncs s’explica del perquè la Constitució recull que a Espanya hi ha nacionalitats i regions, però tot seguit afegeix que d’Espanya només existeix una.

Els catalans majoritàriament van acceptar aquest plantejament com un avanç històric i per tal de consolidar la democràcia tres anys després de morir-se el dictador al seu llit.

Però aquest avanç històric aviat es va veure que només era paper mullat, perquè els tambors de guerra de l’unitarisme espanyol no van trigar a aparèixer immediatament. Dos polítics andalusos, el socialista Alfonso Guerra i el centrista Clavero Arévalo es van inventar una nacionalitat nova: Andalusia. I amb això van obrir la caixa de trons de l’esmentat “cafè per a tothom”. Origen del desgavell administratiu actual.

Aviat, però, se’n van adonar del seu error i ho van intentar reconduir aprovant la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) l’any 1982 que servia per a harmonitzar les autonomies a mers ens descentralitzats. Havien promès tant que la societat espanyola no ho va acceptar retall i el Constitucional del moment la va anul•lar (1983). La va anul•lar però no va resoldre l’encaix de les nacions històriques en les estructures de l’estat.

Aquest ha estat un conflicte latent des de 1978 fins ara. Alts i baixos constant han anat marcant unes relacions que van finalitzar amb la sentencia del Constitucional del 2010 que venia dir: Catalunya és igual que La Rioja o Madrid i que això de la nacionalitat no és més que un recurs lingüístic. Feia una interpretació ajustada a l’evolució de la societat espanyola: Espanya es una i única. No accepta que dins el seu si hi ha pobles diferents.

La sentencia va humiliar un poble i els plantejaments econòmics han fet la resta. I tot això ha dut on som ara.


------------Ce type de tribunal, en Espagne, comme dans d'autres pays, est conçu pour qu'il existe un organe chargé de contrôler que les règles et les décisions judiciaires soient conformes à la Constitution, à tout moment. Ils le font en tenant compte de l'évolution de la société qu'ils servent.

Avec l'approche qu’on vient d’exprimer, la Cour a dicté une sentence capitale pour l'ensemble de la société espagnole et en particulier pour les couples de personnes du même sexe, en disant que le terme mariage est valable pour tous les types de couples (hétérosexuels et homosexuels), en tenant compte du développement de la société. Une décision digne d’applaudissements.
 
Mais cette décision me fait penser au pourquoi, cette cour-là a pris, en 2010, une décision qui a mis un point final à l’ajustement de la Catalogne dans les structures de l’Espagne. À cette occasion, a également donné une sentence adaptée à l'évolution de la société espagnole.

La Constitution de 1978 a essayé de donner un équilibre complexe entre l'existence de réalités nationales catalane et basque et ceux qui refusaient d'accepter que l'Espagne fût une nation de nations. Un concept qui n’est pas admis par ceux qui croient que l'Espagne est unique, avec des nostalgiques ennuyeux qui nous dérangent de temps en temps. Cela explique donc, pourquoi la Constitution énonce qu’en Espagne il y a des nationalités et des régions, mais tout de suite, elle ajoute qu'il n'y a qu'une seule Espagne.

Les Catalans ont accepté cette approche comme une avancée historique, dans le but de consolider la démocratie, justes trois ans après la mort du dictateur dans son lit.

Mais on s’est aperçu bientôt que cette avancée historique était bien inutile parce que les tambours de la guerre de l’unitarisme espagnol n'ont pas tardé à apparaître immédiatement. Deux politiques andalous, le socialiste Alfonso Guerra et le centriste Clavero Arevalo se sont inventé une nouvelle nationalité, l'Andalousie, qui a ouvert le grand débat de ce “café pour tout le monde”. Source du chaos administratif actuel.

Bientôt, cependant, ils ont réalisé leur erreur et ont essayé de rediriger cette question avec l'approbation de la loi organique de l'harmonisation du processus d'autonomie (LOAPA) en 1982 qui a servi à nous apporter une simple décentralisation, mais pas une autonomie. Ils avaient tant promis, que la société espagnole n'a pas accepté les réductions et, pour le moment, la Cour constitutionnelle a annulé cette loi (1983). Ils l’ont annulée, mais ils n’ont pas résolu l'ajustement des nations historiques dans les structures de l'État.

Cela a été un conflit qui couve depuis 1978 jusqu'à présent. Des hauts et bas constants ont marqué les relations de la Catalogne avec l’Espagne, jusqu’à finir avec la décision de la Cour constitutionnelle qui venait nous dire: "La Catalogne est comme Madrid et La Rioja" et que le concept de nationalité est seulement une ressource linguistique. C'était une interprétation précise de l'évolution de la société espagnole: l'Espagne est une et unique. Elle n’accepte pas le fait d'être formée de peuples ou nations différents.

La décision a humilié le peuple catalan et les approches économiques on fait le reste. Et tout cela nous a menés où nous sommes maintenant.


Traduction: Carme Rosanas
Supervision. Muriel Inglès

Publicat a "La réalité de la nation catalane"
http://nationcatalane.blogspot.com/