31 de gen. 2013

Espanya, un projecte frustrat / Espagne, une nation inachevée


El projecte de construcció dels grans estat nació al llarg de la història s’ha formulat de dues maneres diferents: Els estats que s’han construït a partir de la suma de la diversitat dels pobles que havien de formar part del nou estat i els estats que s’han construït al voltant d’un poble que s’ha imposat damunt dels pobles veïns.
Mapa polític d'Espanya de l'any 1854
Dues maneres de constituir l’estat nació que van configurar formes d’organització política de l’estat diferents. Els estats federals o confederals i els estats fortament centralitzats.

La construcció d’aquests grans estats nació no ha estat mai pacífica ja que sempre hi hagut un poble que ha intentat imposar-se per la seva força damunt dels altres. En alguns casos ho han aconseguit i en d’altres no.
D’aquesta manera ens trobem que en alguns estats, un cop mesurades les forces de forma pacífica o no, van optar per considerar la diversitat dels pobles que en formaven part com un element positiu i que, per tant, no sabia de combatre la diferencia si no que es reconeixien com a iguals i s’ajuntaven. No hi ha dos processos històric iguals, però si similars a grans trets. Alemanya, Estats Units, Canadà o Suïssa entre altres formarien part d’aquest grup. En canvi, d’altres estats com França, el poble que s’imposava va creure que la diversitat cultural i de pobles que s’havien d’ajuntar en el nou estat nació era un problema greu i per això calia combatre-ho amb fermesa i establir un eix central al voltant del qual es construïa l’estat on una part s’imposava damunt la resta. Però França no és l’únic estat construït d’aquesta manera, ja que hi ha d’altres exemples com Turquia o Sèrbia.

I Espanya en la construcció de l’estat nació on queda? Enlloc. I és precisament aquí on Espanya té el problema. Ha volgut ser un estat uniformitzat seguint el model francès i no ho ha aconseguit.
Espanya, al llarg de la història, ha intentat construir un estat cohesionat tenint Castella com a eix central i on els pobles i territoris que integrava es diluïen adoptant les estructures polítiques, culturals i socials castellanes. Un projecte que no ha acabat de reeixir mai a pesar dels continus esforços realitzats de forma no pacífica.

Una de les característiques de Castella com a poble ha estat la voluntat de supremacia damunt dels altres territoris hispànics. Intents com el d’Alfons VII de Castella i Lleó declarant-se emperador de totes les Espanyes el 1135. O la sistemàtica substitució de la noblesa gallega per gent procedent de fora en el govern de Galícia duta a terme pels Reis Catòlics a partir del 1479, que va comportar que el castellà substituís de forma molt majoritària el gallec. Una construcció d’un estat que també va comportar l’aixecament i derrota dels Comuneros de Castilla (1520-1522).
Un projecte polític de crear un gran estat que també es va estendre a l’àmbit social eliminant la diversitat per parts del Reis Catòlics que el 1492 va expulsar els jueus i el 1502 va obligar a la conversió de tots els individus de religió musulmana al cristianisme. Un projecte rematat el 1609 amb l’expulsió dels moriscos, els habitants d’origen musulmà o de creença islàmica, que provoca una crisi econòmica i social gegantina a tot l’estat i que té en el País Valencià una especial incidència al perdre un terç de la seva població, 118.000 persones; un fet que comporta la paralització de l’agricultura i molt especialment el cultiu de blat i canya de sucre.

Però l’afany dels governs espanyol de tots els signes per a establir l’inici de la gran nació espanyola al regnat dels Reis Catòlics Espanya ha fet que episodis tant cabdals com és la Concòrdia de Segovia del 1475 hagi estat minimitzada o ignorada. Només cal mirar-se els llibres d’història general per a comprovar-ho o fer una consulta a l’enciclopèdia on-line Wikipedia per veure que diu d’aquest fet cabdal de la història espanyola i adonar-se que difereix de forma sorprenent amb el que explica Vikipedia, la versió catalana d’aquesta enciclopèdia. La Concòrdia de Segovia fou el pacte signat entre Isabel I de Castella i Ferran II d’Aragó pel qual els Reis Catòlics estableixen una unió dinàstica, però res més, ja que cada regne seguiria governant-se a través de les seves institucions, es mantindrien les seves lleis i els impostos només podrien servir per a satisfer les despeses dels propi regne d’on sortissin. S’establia un rei pels dos estat després d’ells i el manteniment de totes les estructures polítiques, econòmiques i socials. Una realitat que va perdurar fins els 1716 amb els Decrets de Nova Planta de Felip V. Uns Decrets que porten com a principi inspirador “el justo derecho de conquista”. Uns normes que creen per decret una nació espanyola. Unes normes que abracen l’opció política de crear el gran estat nació centralitzat a imatge i semblança de França.
Felip V és el primer rei que utilitza el títol de rei d’Espanya com a substitució de la denominació que s’utilitzava fins llavors de reis de Castella, d’Aragó, de Navarra, Comte de Barcelona i un llarg etcètera de títols de sobirania que encara té l’actual rei espanyol. Fins llavors es parlava de rei d’Espanya, però no era aquesta la denominació oficial.

El 1716 s’havia acabat la diversitat. Deixava de ser un estat plurinacional per a passar a ser un estat uninacional creat a partir d’estendre les estructures de Castella a la resta. Un projecte polític que ha fracassat, perquè tampoc ha aconseguit imposar-se. Ha vençut, però no convençut.
L’estat nació espanyol no ha aconseguit assimilar les nacions i els pobles que la composen i periòdicament el conflicte sorgeix. Hi ha hagut intents d’encaix i la Segona República és un exemple de com comença un intent que acaba malament.

Ressorgeixen les reivindicacions catalanes de ser tractada com una igual i les precàries estructures econòmiques ajuden a que a cada crisi econòmica l’enfrontament augmenti de grau. 
En un article que vaig publicar el 10 de març de 1978 al diari Avui titulat “L’Estat espanyol, un estat plurinacional”, en el moment que es discutia l’Avantprojecte de Constitució espanyola de 1978, vaig dir que la paraula nacionalitat que s’incorporava al text constitucional no era altre cosa que el terme dinàmic de nació ja que eren i són sinònims. L’abast del terme és allò que es discuteix.

Avui, que s’invoca tant la Constitució com a dic de contenció de qualsevol aspiració catalana, t’adones que la introducció del terme de nacionalitat en el text fonamental de l’estat era i és paper mullat. Les paraules de l’ex-president del govern, Felipe González, dient que es va introduir la diversitat a la Constitució, però que no els hi va interessar conèixer-la i que ara ja era massa tard, resumeixen amb claredat el que ha passat a Espanya.
La Constitució de 1978 obria una porta i la humiliant sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de juny de 2010 la tancava.

Espanya es podia haver construït com un estat plurinacional, però no ho ha fet. Podia haver estat una nació de nacions, però ho ha desestimat, però pel fet que ho hagi desestimat no vol dir que Catalunya hagi deixat d’existir com a nació.
Catalunya, ens que representa al conjunt dels ciutadans catalans, ha anat reunint les premisses bàsiques acceptades majoritàriament pels constitucionalistes per a definir-se com a nació: té el català com a llengua, una cultura pròpia, una història mil·lenària, un espai geogràfic concret, una idiosincràsia i una estructura econòmica. Però si només tingués això se la consideraria un poble i res més, perquè per a considerar-la nació li calia tenir l’element fonamental que és la voluntat de ser. I Catalunya, sense cap mena dubte, ho té. Una voluntat manifestada al llarg dels anys sense defallir.

Espanya, manifestada per una bona part dels seus ciutadans, tenen aquesta voluntat de ser una nació única i uniformada on no cap altra nació dins seu i això és el que l’ha fet ser un projecte frustrat. Un projecte sense futur amb Catalunya dins d’ella.

------------------------------------------

Article reduit publicat a "La réalité de la nation catalane"

Espagne, une nation inachevée

La construction des grandes nations a été formulée de deux façons: les états construits à partir de la somme de la diversité des peuples qui en ferait partie, et les États fondés d’un seul et unique peuple, imposant son pouvoir sur les peuples voisins. Deux façons de définir l'état qui a conditionné sa propre organisation politique. Nous avons donc les États confédéraux ou fédéraux et les états centraux.
La construction des États-nations n'a jamais été pacifique car il y avait toujours un peuple qui tentait de s'imposer sur les autres. Certains ont réussi, d'autres non. Une fois qu’ils ont mesuré les forces de certains états, quelques uns d’entre eux ont choisi de s’unir et de profiter de la diversité des gens et se sont adaptés et reconnus entre eux comme des égaux. L’Allemagne, les Etats-Unis, le Canada et la Suisse font partie de ceux-là. Cependant, dans d’autres états, l’un des peuples s’autorisait à imposer son pouvoir sur les autres, en s’opposant à la diversité culturelle et linguistique, entre autres. La France, la Turquie et la Serbie ont suivi ce modèle.
Et qu’est-ce que l'Espagne a choisi ? Elle a voulu créer un état uniforme suivant le modèle français mais elle n’y ait pas arrivé. Elle a tenté de construire un État de cohésion autour de la Castille tout en diluant les autres peuples, réformant la structure politique, culturelle et sociale. Un projet qui n'a pas fonctionné, même si la Castille a tenté, tant bien que mal, d'imposer sa suprématie sur les autres territoires hispaniques.
L’Histoire espagnole officielle a toujours minimisé tout ce qui ne servait pas à expliquer l'unité laïque espagnole. C’est pourquoi ils ont nommé des Rois Catholiques d'Espagne, et pour y arriver ont du éliminer la Concordia de Ségovia (1475) signée par Isabel I de Castella i Ferran II d’Aragó, qui avait mis en place l'unité dynastique et la séparation des royaumes, où chacun se gouvernait lui-même, possédait ses propres institutions, lois et taxes. Un roi et deux états. Une organisation qui fonctionnait jusqu'à ce qu’en 1716, quand Philippe V, avec les Décrets de la Nova Planta, a décidé d’appliquer les lois castillanes à la Couronne catalane-aragone. Philippe V a essayé de créer un grand État centralisé parce qu'il avait vaincu. Vainqueur, mais pas convaincant. Déjà que depuis longtemps, les revendications catalanes ressurgissaient constamment sans trouver sa place dans l’État.
La Constitution de 1978 stipule qu'il ya des nationalités et des régions en Espagne, mais dans la pratique la Catalogne est considérée comme une région à part, parce que l'État ignore la langue catalane, les formes sociales et la culture des Catalans et soutient l'idée qu’ils sont des opportunistes qui ne veulent que des privilèges.
La Constitution a ouvert une porte et l’humiliante sentence de la Cour constitutionnelle de 2010 l’a fermée.
La Catalogne possèdent les prémisses de base acceptés majoritairement par les constitutionnalistes afin de se définir comme nation: la langue catalane est une langue en soi avec une culture, une histoire millénaire, une zone géographique particulière, une idiosyncrasique et une structure économique. Mais si elle ne possédait que ça, la Catalogne resterait tout de même qu’une région parmi tant d’autres, parce que pour se considérer comme une nation, il lui faut compter sur l’élément fondamental qu’est la volonté d‘être. Et la Catalogne a cette fameuse volonté ; volonté manifestée au fil des années, sans jamais disparaître.

Traduction: Marie-Élaine Riou

Publicat a "La réalité de la nation catalane"

http://nationcatalane.blogspot.com/2013/02/espagne-une-nation-inachevee.html


Traducció al català del text francès:

La construcció dels grans estat nació s’ha formulat de dues maneres diferents: estats construïts a partir de la suma de la diversitat dels pobles que en formarien part i els estats construïts al voltant d’un sol poble que s’imposava damunt dels pobles veïns. Dues maneres de constituir l’estat que ha condicionat l’organització política del mateix. Així tenim estats federals o confederals i estats centralitzats.

La construcció dels estats nació no ha estat mai pacífica ja que sempre hi ha hagut un poble que ha intentat imposar-se damunt dels altres. Alguns ho han aconseguit i d’altres no. Així tenim que un cop mesurades les forces alguns estats van optar per la diversitat dels pobles que en formarien i es reconeixien com a iguals. Alemanya, Estats Units, Canadà o Suïssa són d’aquest grup. En d’altres estats, en canvi, un poble s’imposava damunt dels altres, es combatia la diversitat cultural i s’imposava la llengua i la manera de fer. Com França, Turquia o Sèrbia.

I Espanya com ho ha fet? Ha volgut crear un estat uniformitzat seguint el model francès i no ho ha aconseguit. Ha intentat construir un estat cohesionat al voltant de Castella i al mateix temps diluint la resta de pobles en les estructures polítiques, culturals i socials castellanes. Un projecte que no ha funcionat. Castella ha intentat imposar la seva supremacia als altres territoris hispànics.

La història oficial espanyola sempre ha minimitzat tot allò que no servia per a explicar la unitat espanyola secular i per a això ha establert els Reis Catòlics en l’origen d’Espanya i per a aconseguir-ho ha eliminat la Concòrdia de Segòvia (1475) signada per Isabel I de Castella i Ferran II d’Aragó que establia la unitat dinàstica i una separació de regnes, on cada un d’ells es governava amb les seves institucions, lleis i impostos. Un rei i dos estats. Una organització que va funcionar fins els 1716 quan Felip V, amb els Decrets de Nova Planta, aplica les lleis castellanes a la corona catalanoaragonesa. Intenta crear un gran estat centralitzat perquè havia vençut. Vencia, però no convencia. Ja que des de llavors les reivindicacions catalanes ressorgeixen constantment sense trobar un encaix en l’Estat.

La Constitució de 1978 proclama que hi ha nacionalitats i regions a Espanya, però a la pràctica Catalunya és considerada una regió més perquè l’estat rebutja el català, la seva cultura i formes socials i fomenta la idea que els catalans són uns aprofitats que volen privilegis.

La Constitució obria una porta i la humiliant sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 la tancava.

Catalunya té les premisses bàsiques acceptades majoritàriament pels constitucionalistes per a definir-se com a nació: el català com a llengua pròpia amb una cultura, una història mil•lenària, un espai geogràfic concret, una idiosincràsia i una estructura econòmica. Però si només tingués això seria un poble, perquè per a considerar-la nació li calia tenir l’element fonamental que és la voluntat de ser. I Catalunya té aquesta voluntat manifestada al llarg dels anys sense defallir.










28 de gen. 2013

Navegant cap el seu futur


Nao Victoria

 


   
Sempre has estat tossut. Un tossuderia ben portada que t'ha permès aconseguir amb esforç tot allò que t'has proposat.

Fent de guía al Galió Andalusia
Els reptes no t'han fet por i ara t'has embarcat en aquest vaixell clàssic per a aconseguir els títols professionals que necessites després d'estudiar, lluny de casa, motors nàutics i tot allò que calia per a estar al pont de comandament d'una nau.

Galió Andalusia
Tu, sense l'ajuda de ningú, has fet tot allò que calia perquè et donessin un lloc en un d'aquests dos vaixell i per aconseguir-ho t'has passat hores de tren anant amunt i avall fins obtenir que et diguessin que si. I avui tens un lloc en la tripulació de la Nao Victoria.

Ho has fet amb un somriure. I ara navegues decidit, fent les bordades que calen, cap el teu port personal. Desitjo que trobis en la teva travessia els vents propicis que et duguin allà on et proposis.

Bona sort Francesc.



Nao Victoria: 28 metres d'eslora, 7,5 metres de màniga, 85 tonelades, 3 màstils (Trinquet, Major i Messana)

Galió Andalusia: 55 metres d'eslora, 11 metres de màniga, 3 màstils (Trinqquet, Major i Messana).




24 de gen. 2013

Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya (23 de gener de 2013)


Declaració de sobirania i pel dret a decidir del poble de Catalunya.

Resultat de la votació del Parlament de Catalunya del dia 23 de gener de 2013



La Declaració aprovada pel Parlament de Catalunya conté dos elements fonamentals:

• El poble de Catalunya és un subjecte polític i jurídic sobirà

• El poble de Catalunya té dret a decidir el seu futur

I altres elements de com es vol exercir aquest dret fonamental que és amb el màxim concents possible i fer-ho si també és possible d’acord amb Espanya.

La votació realitzada en sessió plenària del Parlament de Catalunya va donar aquests resultats:

Escons del Parlament de Catalunya: 135 diputats.
Diputats presents a l’hemicicle durant la votació: 133 diputats.
Diputats absents de l’hemicicle: 2 diputats per malaltia (Grup parlamentari popular).


 Si 
 Vots 
 Ciutadans que representen 
 Escons que tenen al Parlament de Catalunya 
 % de representació electoral amb una participació del 67,76% 
 Nota 
 CiU 
           50  
  1.116.259  
               50  
         30,70  
 ERC 
           21  
      498.124  
               21  
         13,70  
 ICV 
           13  
      359.705  
               13  
           9,89  
 CUP
              1  
        42.145  
                 3  
           1,16  
(1)
 Total 
           85  
  2.016.233  
               87  
         55,45  
 No 
 Vots 
 Ciutadans que representen 
 Escons que tenen al Parlament de Catalunya
 % de representació electoral amb una participació del 67,76% 
 Nota 
 PP 
           17  
      471.681  
               19  
         12,97  
(2)
 PSC (PSC-PSOE) 
           15  
      393.530  
              20  
         10,82  
(3)
 C's 
              9  
      275.007  
                 9  
           7,56  
 Total 
           41  
  1.140.218  
               48 
         31,35  
 Abstenció 
 Vots 
 Ciutadans que representen 
 Escons que tenen al Parlament de Catalunya
 % de representació electoral amb una participació del 67,76% 
 Nota 
 CUP               2           84.290                  3             2,31  
(1)
 Diputats present a l'hemicicle però que no voten 
 Vots 
 Ciutadans que representen 
 Escons que tenen al Parlament de Catalunya
 % de representació electoral amb una participació del 67,76% 
 Nota 
 PSC (PSC-PSOE)                5         131.177  
    20
           3,61  
(3)


Notes:

(1) Els diputats de les CUP han votat de forma crítica com a mostra de protesta per com s'ha fet la Declaració i perquè no inclou una referència concreta als Països Catalans. Les dades de vots que representen i el % s'ha repartit pel nombre de vots emesos

(2) Respecta al PP es manté íntegre els vots que representen i % perquè la no participació en la votació del dos diputats absents ha estat per malaltia

(3) El Grup parlamentari del PSC (PSC-PSOE) han patit la rebel•lió de 5 diputats que han optat per no votar. Les dades de vots que representen i el % s'ha repartit pel nombre de vots emesos

Text de la Declaració:


DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA.


Preàmbul

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col•lectiva.

L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.

Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió,comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern.

Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu.

Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.

La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col•lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.

De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.

Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col•lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.

Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:

DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA.

D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col•lectiu, d’acord amb els principis següents:

– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.

– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.

– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.

– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional.

– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.

– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.

– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir.

– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.

– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polí tiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.



Altres entrades del bloc relacionades:
 • El dret a decidir dels catalans i la votació del Parlament de Catalunya del 13 de març de 2013.

http://jordicolomines.blogspot.com.es/2013/03/el-dret-decidir-dels-catalans-i-la.html


 • Full de ruta pel dret a decidir dels catalans.

http://jordicolomines.blogspot.com.es/2013/01/full-de-ruta-pel-dret-decidir-dels.html

17 de gen. 2013

Els catalans vistos pels espanyols / Les catalans vus par les espagnols


Un dels portaveu dels plantejaments anticatalans del govern espanyol és, curiosament, el ministre d’Assumptes Exteriors, García Margallo, que ha expressat clarament com veuen a Madrid les reivindicacions dels catalans. Els catalans són mesells i delerosos de diners i per tant tot es resoldrà si se’ls acontenta una mica econòmicament; si es finalitza, encara que sigui tard i malament, el Corredor ferroviari del Mediterrani; es fa un maquillatge del sistema de finançament i es fa veure que es recolza la llengua catalana. Amb tot això els catalans deixaran de reclamar la tonteria del dret a decidir, deixant de ser adolescents i es faran grans. Es d’agrair que el diplomàtic deixi de banda el rebuscat llenguatge diplomàtic i parli clar. Que al menys ho digui algú ja que l’amagat Mariano Rajoy, el president del govern, no ho fa.

Però no és l’únic ministre al que li agrada parlar. La llista s’ha anat fent llarga en la seva carrera per a veure qui diu la barbaritat més grossa. El ministre de l’anti-educació Wert ha d’espanyolitzar els nens catalans; el ministre que priva l’accés a la justícia a la gent a pocs recursos econòmic per les elevades taxes judicials, Ruiz Gallardón, ens amenaça amb la presó; la ministre de l’antifoment, Pastor, diu que les obres fetes a Catalunya supera el 105%, curiós, perquè no té diners per arreglar els lavabos de l’estació ferroviària del centre de Barcelona tancats de fa més de dos anys; un ministre de l’interior que exigeix centrar-se en allò que interessa els catalans mentre exigeix posar la bandera espanyola a poliesportius, biblioteques, camps de futbol i escoles.


Fer un repàs del que diuen els ministres del Partit Popular podria omplir pàgines senceres, però el mateix ha passat abans amb els ministres socialistes i els anteriors a ells.

Però el premi gros és pel ministre d’hisenda, Montoro, el ministre que diu que hi ha recuperació econòmica mentre augmenta l’atur i baixen els ingressos. Aquest premi l’ha aconseguit exigint el compliment del dèficit públic pactat amb Europa però quan a España li rebaixen el sostre de dèficit se’l queda tot per l’administració central i manté el de les altres administracions. Espanya té transferides les despeses socials a les Comunitats Autònomes i sobre elles reclama retallar, mentre no dóna els recursos per a allò que per llei estatal ha obligat a fer. Catalunya té les despeses, però no els ingressos. Uns ingressos que mensualment l’estat, en base a un càlcul de previsions, transfereix a la Generalitat. Una transferència que es fa tard i parcialment ofegant econòmicament Catalunya per tal de provocar una revolta social. Però la perversió augmenta quan Catalunya decideix buscar-se recursos propis que no estiguin sotmesos a les transferències mensual com la impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit, taxes per la prestació de serveis judicials, l’euro per recepta farmacèutica, taxa a establiments turístics o el copagament sanitari. L’estat ha dut els tres primers ingressos al Tribunal Constitucional i automàticament han quedat suspesos i Catalunya deixarà d’ingressar uns 800 milions d’euros. I els altres dos ingressos seguiran el mateix camí ben aviat.

I això només té un objectiu: l’ofec econòmic que justifiqui una intervenció de Catalunya.


-------------------------------------------


Les catalans vus par les espagnols


L’un des porte-parole des raisonnements anti-catalans du gouvernement espagnol est, curieusement, le ministre des Affaires étrangères, García Margallo, qui a exprimé de façon claire comment sont vues à Madrid les revendications des catalans : les catalans sont insensibles et avides d’argent et, par conséquent, tout s’arrangera si on les contente un peu en ce qui concerne l’économie, si le Corridor ferroviaire méditerranéen s’achève ̶ ̶même si c’est avec du retard et de manière insatisfaisante ̶ , si on maquille le système de financement et si on fait semblant de soutenir la langue catalane.


Avec tout ceci, pense le ministre, les catalans cesseront de réclamer la « sottise » du droit de décider, ne seront plus adolescents et ils grandiront. On apprécie que le diplomate laisse de côté le langage diplomatique, affecté, et parle de façon claire.


Mais ce n’est pas le seul ministre qui aime parler. Le ministre de (l’anti-) Éducation José Ignacio Wert affirme qu’il doit hispaniser les enfants catalans. Ruiz Gallardón, le ministre qui prive les personnes ayant peu de ressources économiques de l’accès à la justice à cause des fortes taxes qu’il a imposées, nous menace, les catalans, de prison. Ana Pastor, la ministre de (l’anti-) Équipement et des transports, affirme que les travaux réalisés en Catalogne dépassent 105% du budget établi : une donnée très curieuse parce que c’est un fait que, quand il s’agit de la Catalogne, elle n’a même pas d’argent pour réparer les toilettes d’une gare au centre de Barcelone, fermée depuis plus de deux ans.


D’un autre côté, le ministre de l’Intérieur, qui exige de se concentrer sur ce qui « intéresse les catalans », veut hisser le drapeau espagnol dans les salles omnisports, les bibliothèques, les stades de football et les écoles.

Mais « le premier prix» est destiné au ministre des Finances, Cristóbal Montoro, le ministre qui affirme qu’il existe une récupération économique alors que le chômage augmente et les revenus diminuent. L’Espagne a transféré les dépenses sociales aux Communautés autonomes et le ministre en réclame une réduction, alors qu’il ne fournit pas les ressources qu’il est obligé de pourvoir par loi d’État.

La Catalogne est la responsable des dépenses mais elle ne bénéficie pas des revenus. L’État espagnol étouffe économiquement la Catalogne dans le but de provoquer une révolte sociale. Mais la perversion augmente quand la Catalogne décide de rechercher des ressources propres qui ne dépendent pas des transferts mensuels de l’État. Celui-ci conteste ces sources de revenus devant le Tribunal constitutionnel et, systématiquement, celles-ci sont annulées: la Catalogne cesse de percevoir autour de 800 millions d’euros. Tout ceci poursuit un seul objectif : l’étouffement économique qui justifie l’intervention du Gouvernement de la Catalogne et l’abolition de son autonomie.

Traduction: Lourdes Corbera

Publicat a "La réalité de la nation catalane" http://nationcatalane.blogspot.com/




13 de gen. 2013

El finançament dels partits polítics i les seves fundacions

  
Un dels instruments que té la democràcia per vehicular la participació dels ciutadans en la pressa de decisions són els partits polítics. Un instrument que sovint es contraposa a la denominada democràcia directe on les decisions es prenen a través d’assemblees. La democràcia directe és un sistema desitjable però que tampoc s’escapa de manipulacions i sovint és poc operatiu.
 
 
Els partits polítics.
 
Els partits polítics s’han convertit en grans estructures difícils de moure on hi treballen persones que massa sovint es converteixen en buròcrates que acaben sent un pes mort molt feixuc. Un pes mort que la majoria de la població ignora de la seva existència perquè només veu la part més visible, els anomenats polítics. La seva cara pública.
 
Tota aquesta estructura organitzativa es la que fa la feina diària. Des d’atendre el telèfon a preparar material de campanyes electorals, passant per la seguretat entre altres coses. D’aquesta manera el finançament dels partits polítics serveix en bona part per pagar tota aquesta estructura organitzativa.
 
I d’on s’obtenen els recursos? És aquí on comencen els problemes.
 
Els partits s’han auto imposat unes normes de funcionament i actualment les vigent són: la Llei Orgànica 8/2007 de 4 de juliol sobre finançament dels partits polítics reformada per la Llei Orgànica 5/2012 de 22 d’octubre.
 
Aquestes normes estableixen que les fonts d’ingressos del partits provenen d’aportacions públiques i privades.
 
Les aportacions públiques surten dels pressupostos aprovats pels òrgans legislatius de l’estat i les comunitats autònomes, i pels òrgans de govern dels ens territorials i administracions locals i adopten les formes següents:
 
 • Subvencions estatals anuals per a les despeses de funcionament ordinaris dels partits i el criteri per distribuir-lo són: 1/3 pels escons que tenen al Congrés de Diputats i 2/3 repartits de forma proporcional pel nombre de vots obtinguts en les eleccions darreres a tot l’estat.
 • Subvencions de les Comunitats autònomes a les despeses de funcionament ordinari i el criteri de distribució és el mateix que les subvencions estatals i les eleccions a tenir en compte és la de cada comunitat al seu parlament.
 • Subvencions per les despeses electorals segons els criteris establert en la legislació electoral.
 • En el cas de celebrar-se un referèndum es dóna una subvenció extraordinària per a realitzar la campanya de propaganda.
 • Les assignacions a cada grup parlamentari de les cambres legislatives (Congrés de Diputats, Senat i Parlaments). Unes assignacions que també pot fer els ens territorials i els ajuntaments.
 
Els recursos privats, que és l’altre font de finançament, s’obtenen a través de:
 
 • Les quotes dels afiliats.
 • Les aportacions personal que alguns partits tenen establert pels càrrec electes i que consisteix a entregar una part del que cobren al partit. Un aspecte que alguns partit també han traslladat als càrrec de gestió que en nom del partit tinguin els militants. I també poden ser altres aportacions.
 • Rendiments econòmics producte de les activitats pròpies dels partits o beneficis per serveis prestats i els rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, però que en cap cas pot tenir caràcter mercantil. En quantitats superiors a 300 euros s’ha d’identificar el que paga.
 • Donacions que poden provenir tant de persones físiques com jurídiques, però mai pot ser feta de forma anònima. S’han d’ingressar a un compte bancari obert exclusivament per rebre donacions i no poden superar els 100.000 euros anuals, llevat que la donació consisteixi en un immoble. Les donacions superiors a 50.000 euros o els immobles rebuts s’ha de comunicar immediatament al Tribunal de Comptes. Les empreses que tenen contractes amb l’administració no poden fer donacions, com tampoc poden provenir d’organismes públics, entitats o empreses públiques. Amb la darrera reforma si va afegir que tampoc poden rebre donacions de fundacions privades, associacions o entitats que rebin subvencions de l’administració.
 • Fons procedents de préstecs o crèdits, el que obtingut de la negociació o de la condonació dels deutes amb les entitats bancàries fins a un límit anual de 100.000 euros de principal més interessos.
 • La recepció d’herències i llegats.
 
Cal dir que també és possible les aportacions de particulars i empreses estrangeres, però no de governs, organismes, entitats o empreses públiques estrangeres.
 
Aquest sistema de finançament es bastant similar a la de la resta de països europeus, però topa amb diversos problemes:
 
 • Els partits tenen pocs militants i per tant poques quotes a ingressar.
 • S’ha creat una burocràcia interna de professionals que acaben sent un pes mort feixuc per les despeses de funcionament.
 • L’augment constant de les despeses de publicitat i propaganda.
 • La patrimonialització de llocs i càrrecs en les administració pública.
 • La condonació d’interessos del préstecs i crèdits bancaris per parts de les entitats financeres.
 • La renegociació dels crèdits.
 • La poca claredat dels lligams existents entre les fundacions i els partits polítics.

El problema no és tant les fonts d’ingressos si no com es comptabilitzen i com s’exerceix el control sobre ells.
 
No hi ha un pla comptable adaptat al funcionament dels partits, el que permet criteris diferents de comptabilització dels ingressos i les despeses per part de cada partit. Un fet que dificulta el seu control per part del Tribunal de Comptes estatal que és l’òrgan competent. La llei només preveu uns criteris molt generals.
 
Els partits han de fer un inventari anual de bens, tenir un compte de resultats que inclogui ingressos i despeses i comptabilitzar totes les operacions de crèdits. Tot això s’ha d’anotar en el corresponen llibre comptable.
 
Anualment els partits també han de fer una memòria explicativa del balanç i de la compte de resultats.
 
Tots aquests documents s’han de presentar anualment com a màxim el 30 de juny de l’any següent al Tribunal de Comptes que en fa el control.
 
Els partits també estan obligats a fer un control intern que ha d’acompanyar a la memòria anual.
 
La Sindicatura de Comptes catalana fiscalitza i verifica que els partits polítics han presentat els comptes anual al Tribunal de Comptes. També que hi hagin inclòs en la memòria econòmica les subvencions, donacions i crèdits o préstecs com la llei preveu, això com les dades de les auditories o controls interns a que estan obligats a fer.
 
Uns comptes que no tributen per l’impost de societats pel que fa a les quotes i les aportacions dels afiliats, les subvencions, les donacions privades, els rendiments d’activitats pròpies i els rendiments provinents de bens i drets del patrimoni del partits. Tota la resta d’ingressos si tributa i ho fa al tipus del 25%.
 
També s’ha de dir que les aportacions i quotes de menys de 600 euros anys es dedueixen de l’IRPF del qui les fa i les donacions tenen les deduccions previstes en la legislació sobre donacions.
 
I la llei preveu que l’incompliment de la llei per part del partit polític li comportarà una sanció econòmica que serà descomptada de les subvencions que hagi de rebre.
 
El Tribunal de Comptes té un termini de 6 mesos per emetre el seu informe que ha de remetre a les Corts espanyoles i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
 
 
Les fundacions i associacions vinculades al partits polítics.
 
Les fundacions i associacions vinculades als partits polítics i tots els partits grans les tenen, també estan sotmeses a la llei de finançament dels partits polítics, però d’una forma més laxa. Sense concretar la naturalesa de la relació entre els partits i les seves fundacions, ni tampoc el pla comptable a seguir. La llei s’aplica en un si, però no.
 
Les fundacions també estan sotmeses al Tribunal de Comptes estatals i la Sindicatura de Comptes catalana ho fiscalitza.
 
Les fundacions no tenen quotes d’afiliats, només obtenen ingressos a través de subvencions i donacions.
 
Per les donacions a les fundacions s’ha establert el límit de 150.000 euros per donació que faci una persona física o jurídica, però en el cas de les persones jurídiques quan el seu import és igual o superior a 120.000 euros ho ha de fer amb escriptura pública.
 
Un altre fet rellevant és que en el cas d’aquestes fundacions poden rebre donacions d’empreses que tinguin contractes i treballin per a l’administració. I també que no es comptabilitza com a donació el lliurament de diners o patrimoni per a finançar una activitat o projecte concret.
 
I com a darrer aspecte obscur pel que fa a les fundacions i associacions vinculades a partits polítics és que no hi ha un registre públic on estiguin obligades a registrar-se. Un fet que dificulta el seu control.
 
  
Conclusió.
 
Com a conclusió podem dir que s’ha posat remei en algunes coses i deixat d’altres a la total arbitrarietat de qui dugui els comptes. Si és honest no passarà res, però si no ho és començaran els problemes.
 
Els partits polítics els hi costa molt deixar l’opacitat.

8 de gen. 2013

Full de ruta pel dret a decidir dels catalans


Durant anys, des d’Espanya, s’ha volgut presentar les reivindicacions dels catalans com un acte insolidari amb la resta de l’estat.

Han presentat la voluntat d’expressar lliurament que volen els catalans sobre el seu futur com una opció minoritària allunyada de la realitat social dels catalans ja que els catalans tenien altres preocupacions.

Aquests arguments els plantejaven basant-se en el fet que mai s’havia fet una pregunta concreta en unes votacions sobre que volien els catalans que donés una resposta concreta i indiscutible. D’aquesta manera tothom podia dir el que volgués sobre les reals aspiracions dels catalans sense por d’equivocar-se.

Les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 25 de novembre de 2012 han posat punt i final a aquesta ambigüitat, perquè ara si sabem quin nombre de ciutadans reclamen el seu dret a decidir el seu futur i també quan diuen que no cal.

Sobre un cens electoral de 5.413.769 els partits que obertament reclamaven l’opció del dret a decidir en els seu programes electorals van aconseguir 2.147.694 vots que representa el 59,04% del total de votants, mentre que els partits que negaven i neguen aquest dret a decidir van aconseguir 1.355.508 vots que representa el 37,26%. Al costat d’aquest resultat clar sobre si o no al dret a decidir hi ha una bossa indefinida de 1.909.741 electors que representa el 36,73%. Un grup que inclou l’abstenció (1.745.540 electors, 32,24%), vots nuls (32,232, 0,88%), vots en blanc (52.899 vots, 1,45%) i els vots de les opcions polítiques que durant la campanya electoral no es van definir sobre aquesta qüestió: els antisistema (58.209, 1.59%).i els indefinits (20.861 vots, 0,57%). Unes eleccions on van participar 3.688.310 votants que és el 67,76% del cens.

Veient el resultat electoral no hi ha cap dubte que els catalans de forma majoritària volen decidir el seu futur.

Quin futur? Aquesta és una resposta que encara resta en una certa ambigüitat perquè dins d’alguns partits i coalicions conviuen encara persones que volen la independència de Catalunya de forma clara amb d’altres que dubten sobre que és millor pels catalans. Però aquest és un procés temporal que farà definir a tothom. Però els que volen un estat propi avui són el 49,15%; ser una comunitat autònoma com ara o menys el 22,83% i un estat federal nou el 24,32%.

Amb les eleccions la ciutadania va parlar i de forma clara va dir que volia un govern que marques un full de ruta que dugués als catalans a votar sobre el seu futur. Però els mateixos votants també van dir que volien un procés fos dirigit pel president Artur Mas de forma indiscutible acompanyat de la resta de forces polítiques ja que Mas va obtenir 1.116.259 vots, 591.552 vots més que el segon partit.

I per què els catalans s’han expressat d’aquesta manera? Perquè és una societat plural, plena de matisos i profundament democràtica. Una societat on els seus individus tenen un concepte molt individual de les seves coses i a la vegada creuen en la necessària necessitat de col•laborar per a aconseguir reptes comuns amb objectiu clar.

Des d’Espanya s’ha volgut plantejar els resultats electorals com el gran fracàs del president Mas i de retruc dels catalans sense adonar-se de la complexitat social de la societat catalana i l’alta participació electoral que arriba fins el 67,76%.

El repte que es plantejava era saber com i qui duria endavant el full de ruta pel dret a decidir.

Després negociacions discretes entre els dos primers partits de l’arc parlamentari català que tenen al darrera 1.614.383 vots, el 44,40% i 71 diputats dels 135 que té el Parlament de Catalunya, Convergència i Unió i Esquerra Republicana van aconseguir un acord batejat amb el nom de Pacte de la llibertat.

L’acord de govern a través del qual el segon partit, Esquerra Republicana, sense entra al govern recolza al primer partit, Convergència i Unió, en base a un programa global de governabilitat per a tota la legislatura. Un acord que comporta establir un diàleg permanent entre les dues formacions polítiques que va més enllà del que s’ha pactat entre els dos partits.

El pacte té un element cabdal com és l’acord de convocar als ciutadans catalans a votar sobre el seu futur durant l’any 2014 si és viable i si no ho és de comú acord entre els dos partits trobar una data millor. S’ha posat un horitzó concret per a exercir el dret a decidir i un calendari:

1. Fer una Declaració de sobirania del poble de Catalunya per part del Parlament de Catalunya.

2. Aprovar una llei de consultes durant l’any 2013.

3. Obrir un procés de negociació i diàleg amb Espanya per l’exercici del dret a decidir amb la convocatòria d’un referèndum. Petició que s’ha de formalitzar dins el primer semestre del 2013.

4. Creació d’un Consell Català per a la Transició Nacional.

5. Treballar tots els procediments formals, jurídics i institucionals possibles fins el 31 de desembre de 2013.

6. Convocatòria de la consulta pel dret a decidir durant l’any 2014 sempre que les condicions socioeconòmiques i polítiques no aconsellin una pròrroga, una possibilitat que serà acordada conjuntament per CiU i ERC.

Un pacte que també incideix en l’altre gran repte que té la societat catalana, la d’enfortir l’entramat econòmic i social de la societat catalana per sortir del pou negre on estem situats.

Partint del fet que s’ha de complir amb el dèficit fiscal prevists s’ha plantejat un acord econòmic que recullen polítiques de reactivació econòmica per retornin competitivitat que permetin crear llocs de treball. Un acord que recull un paquet fiscal d’impostos com gravar el tram més alt de les herències, les emissions de diòxid de carboni, les energies nuclears entre altres fins arribar a recaptar 1.000 milions d’euros.

Perquè els catalans, de forma majoritària, creuen que per a preservar i enfortir l’estat del benestar, reactivar l’economia, reduir l’atur i enfortir la cohesió social li calen instruments propis de govern.

Un projecte de futur complex i difícil, però no impossible.

Per ara la reacció d’Espanya ha estat l’ofec econòmic de Catalunya no fent les transferències mensuals en la part proporcionals dels ingressos obtinguts a Catalunya, així com també no compartint el marge més ampli de dèficit fiscal donat per la Unió Europea amb les comunitats autònomes i exigint un major grau de retallades socials i duen les mesures adoptades per obtenir ingressos pel govern català al Tribunal Constitucional.

Una política que busca presentar arguments que justifiquin una intervenció de l’estat en el govern de Catalunya i la suspensió de l’autonomia.

Un full de ruta que te un part de creació de condicions polítiques i econòmiques per l’endemà de la votació. Una tasca immensa i poc lluïda, però necessària, perquè l’endemà necessitarem saber i tenir previst com es paga tot, com i que s’ingressa, quines lleis s’apliquen i tantes altres coses de la vida diària de la gent.



Altres entrades del bloc relacionades:

 • Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 23 de gener de 2013

http://jordicolomines.blogspot.com.es/2013/01/declaracio-de-sobirania-i-el-dret.html

 • El dret a decidir dels catalans i la votació del Parlament de Catalunya del 13 de març de 2013.

http://jordicolomines.blogspot.com.es/2013/03/el-dret-decidir-dels-catalans-i-la.html