18 de des. 2012

Acord de governabilitat i pel dret a decidir / Accord de gouvernance et le droit d'autodeterminacion


Han estat unes negociacions discretes entre els dos primers partits de l’arc parlamentari català que tenen al darrera 1.608.633 vots i 71 diputats dels 135 que té el Parlament de Catalunya.

Convergència i Unió i Esquerra Republicana han actuat allunyades dels exabruptes, llevat d’algunes excepcions molt concretes que vist el resultat no tenen cap importància. Un acord que ells han batejat com a Pacte de la llibertat.

L’acord de govern té una característica estranya per si mateix, perquè si bé es pacta un programa global de governabilitat per a tota la legislatura, es fa sense que Esquerra Republicana entri a formar part govern i, per tant, de dur-lo endavant en el dia a dia.

La formula utilitzada per a l’acord crea dubtes sobre la seva viabilitat diària, però no per això l’invalida. Un acord que comporta establir un diàleg permanent entre les dues formacions polítiques que va més enllà del que s’ha pactat ara. Dependrà de la responsabilitat del CiU i ERC que això funcioni.

El pacte té un element cabdal com és l’acord de convocar als ciutadans catalans a votar sobre el seu futur durant l’any 2014 si és viable i si no ho és de comú acord entre els dos partits trobar una data millor.

Finalment s’ha posat un horitzó concret per a exercir el dret a decidir i un calendari:

1.- Fer una Declaració de sobirania del poble de Catalunya.

2.- Aprovar una llei de consultes durant l’any 2013.

3.- Obrir un procés de negociació i diàleg amb Espanya per l’exercici del dret a decidir amb la convocatòria d’un referèndum. Petició que s’ha de formalitzar dins el primer semestre del 2013.

4.- Creació d’un Consell Català per a la Transició Nacional.

5.- Treballar tots els procediments formals, jurídics i institucionals possibles fins el 31 de desembre de 2013.

6.- Convocatòria de la consulta pel dret a decidir durant l’any 2014 sempre que les condicions socioeconòmiques i polítiques no aconsellin una pròrroga, una possibilitat que serà acordada conjuntament per CiU i ERC.

Un pacte que també incideix en l’altre gran repte que té la societat catalana, la d’enfortir l’entramat econòmic i social de la societat catalana per sortir del pou negre on estem situats.

Partint del fet que s’ha de complir amb el dèficit fiscal prevists s’ha plantejat un acord econòmic que recullen polítiques de reactivació econòmica per retornin competitivitat que permetin crear llocs de treball. Un acord que recull un paquet fiscal d’impostos com gravar el tram més alt de les herències, les emissions de diòxid de carboni, les energies nuclears entre altres fins arribar a recaptar 1.000 milions d’euros.

Això és en essència el pacte de governabilitat per aquests quatre anys.

Ara caldrà veure la reacció d’Espanya. Pel que s’intueix l’ofec econòmic de Catalunya s’intensificarà.

Es vol que redueixi despeses exclusivament i es boicotegen les mesures que el govern català adopta portant-les al Tribunal Constitucional per tal que aquest les suspengui immediatament.

Es busca justificar una intervenció del govern de Catalunya. I ara més que mai.

--------------------------

Accord de gouvernance et le droit d'autodeterminacion.
Les négociations entre les deux premiers partis du parlement catalan ont été discrètes. Derrière eux, il y a 1.608.633 votes et 71 députés, des 135 qui forment le Parlement de la Catalogne.

Convergència i Unió et Esquerra Republicana ont travaillé loin des boutades, sauf quelques exceptions très précises qui, vu le résultat, n’ont pas d’importance. Un accord qu’ils ont baptisé le Pacte de la liberté.

L’accord de gouvernement a une caractéristique bien particulière puisqu'il a été convenu un programme global de gouvernance pour toute la législature, sans que Esquerra Republicana fasse partie du gouvernement et, par conséquent, sans pouvoir mener à bien ce programme jour après jour.

La formule utilisée pour cet accord provoque des doutes quant à sa viabilité, mais cela ne l’invalide pas pour autant, c'est un accord qui consiste à établir un dialogue permanent entre les deux parties que va au-delà de ce qu’ils ont convenu il y a peu. Son fonctionnement dépendra de la responsabilité de CiU et ERC.

L’élément clé de cet accord est la convocation de tous le citoyens catalans à se prononcer sur leur avenir en 2014, si cela est possible. Si cela ne l'est pas, les deux partis s'engagent à trouver une date qui soit plus appropriée.

Finalement, un horizon pour le droit d'autodétermination et un calendrier ont été établi :
1 – Faire une déclaration de souveraineté du peuple catalan.
2 – Approuver une loi des consultations durant 2013.
3 - Ouvrir un processus de dialogue et de négociations avec l'Espagne pour l'’exercice du droit d'autodétermination et la convocation d'un référendum. Cette demande doit être achevée durant la première moitié de 2013.
4 – Création d’un Conseil catalan pour la transition nationale.
5 – Travailler toutes les procédures formelles, juridiques et institutionnelles possibles avant le 31 décembre 2013.
6 – Convocation de la consultation pour le droit de décider en 2014 à condition que la situation socio-économique et politique ne justifient pas un report, cette possibilité sera convenue conjointement par CiU et ERC.

Un accord qui affecte aussi l’autre grand défi de la société catalane, renforcer le tissu économique et social de la société catalane pour sortir du trou dans lequel nous nous trouvons.

Vu qu’il faut respecter le déficit budgétaire prévu, un accord financier a été proposé qui comprend les politiques de relance économique et de compétitivité qui permettent la création d'emplois. Cet accord contient un ensemble de mesures fiscales tels que des impôts sur la fourchette la plus haute en cas d’héritage, sur les émissions de dioxyde de carbone, l'énergie nucléaire, etc. Tout cela dans le but d'atteindre un milliard d’euros.

Voilà en quoi consiste le pacte de gouvernance pour les 4 prochaines années.

Il faudra maintenant voir comment réagira l'Espagne. On se doute que l'asphyxie économique de la Catalogne continuera. L’Espagne veut uniquement réduire les coûts et les mesures adoptées par le gouvernement catalan sont boycottées et amenées au Tribunal Constitutionnel afin qu'elles soient suspendues immédiatement. En fait, l’idée est de justifier l’intervention du gouvernement de la Catalogne. Et, maintenant, plus que jamais.


Traduction: Eva Reixach
Supervisió: Blandine Giraud

Publicat a "La réalité de la nation catalane" http://nationcatalane.blogspot.com/