15 d’abr. 2013

El català sobreviurà a Espanya? / Le catalan, va-t'il survivre à l'Espagne?

Cada dia des de tots els poders espanyols s’intenta destruir la llengua catalana com a vehicle normal d’expressió i per a fer-ho qualsevol instrument és bo.

Espai lingüístic del català
I tot aquest esforç del nacionalisme espanyol per què?

Perquè el català forma part de l’ADN dels catalans i les seves reivindicacions nacionals. El català és la columna vertebral del catalanisme i juntament amb el dret conformen la manera de fer dels catalans.
Els darrers atacs els tenim naturalment en l’educació. Dos jutges del Tribunal Superior han decidit que quan hi hagi un nen en una classe escolar que vulgui fer les classes en castellà tota la classe haurà de canviar de llengua. Per a aquest jutges els drets de la resta d’alumnes no compten perquè el castellà te un valor superior al català. L’altre atac és a les illes Balears on el president Bauzá, del Partit Popular i castellanoparlant, ha decidit que encara que hi hagi crisi i que l’Estatut d’autonomia diu que a les Illes es parla català amb modalitats diferents ell publicarà llibres de text en llengua balear seguint l’exemple del PP valencià que ha creat la llengua valenciana i del PP d’Aragó que s’ha inventat l’aragonès oriental per a referir-se al català. Uns atacs que compten amb el silenci vergonyant dels socialistes espanyols.

La destrucció del català és una veritable obsessió de PP dirigits per Aznar i la seva fundació les FAES.

Qualsevol reforma educativa a Espanya sempre hi ha un capítol especial contra la llengua catalana. I en la que impulsa el ministre Wert la llengua catalana queda relega a llengua secundaria i opcional al costat de l’anglès o el francès. Ens paraules de mateix ministre: volem espanyolitzar els nens catalans.

Per què tanta ofensiva si a Catalunya la gent no té cap problema amb la llengua? Té problemes amb la crisi econòmica, l’atur i la corrupció, però no amb la llengua. A Catalunya la gent té capacitat per a poder mantenir una conversa fluïda entre dues persones utilitzant cada una d’elles el català i el castellà de forma simultània. Sense necessitat de canviar de llengua cap de les dues.

El sistema educatiu d’immersió lingüística ha cohesionat la societat. catalana i es busca destruir això. Es considera un virus que es pot estendre al País valencià i les Illes Balears. Què el català porta a la independència.
Espanya sempre ha combat el català. Ho feu el rei Felip IIV entre 1640-1652, Felip V a partir de 1714, el general Primo de Rivera el 1922, el general Franco a partir de 1936 i ara Aznar y Rajoy del Partit Popular amb la col·laboració del PSOE.

El comte-duc d’Olivares exposava al rei Felip IV el 1625 el projecte espanyol:
“ha de considerar que l'afer més important de la seva monarquia és que esdevingui en realitat veritablement rei d'Espanya ... treballeu guardant aquest designi secretament al vostre esperit per tal de reduir aquests regnes que componen Espanya a l'estil i a les lleis de Castella“


-----------------------------------------------------------

Le catalan, va-t’il survivre à l’Espagne?


Chaque jour des tous les pouvoirs espagnols on essaie de détruire la langue catalane comme un véhicule normal d’expression et, pour faire ça, on utilise n’importe quel moyen. Et pour quoi tout cet effort du nationalisme espagnol?

Parce que la langue catalane fait partie de l’ADN des catalans et ses revendications nationales. Le catalan est la colonne vertébrale du catalanisme et, avec le droit, constitue le caractère des catalans.

Les derniers attaques on les trouve, naturellement, dans le domain de l’éducation. Deux juges de la Cour Suprème ont décidé que quand il y ait un seul enfant à la classe qui veut étudier en castillan toute la classe devra changer de langue. Pour ces juges les droits de la reste d’élèves ne comptent pas parce que le castillan a une valeur supérieure au catalan. L’autre attaque a eu lieu aux Iles Baléars oú le Président Bauzá, du Parti Populaire, et de langue castillane, a décidé que, malgré la crise et le fait que l’Estatut d’autonomia stipule que aux Iles on parle catalan en differentes modalités, il va éditer des livres de text en langue baléar en suivant l’exemple du PP de Valencia qui a créé la langue valencienne, et du PP d’Aragon qui a inventé l’aragonais oriental pour se réferer au catalan. Des attaques qui ont le silence honteux des socialistes espagnols.

La destruction du catalan est une véritable obsession du PP dirigé par Aznar et sa fondation: FAES.

Toute réforme de l'éducation en Espagne a toujours un chapitre spécial contre la langue catalane. Et la réforme développée par le Ministre Wert relégue la langue catalane à un rôle secondaire et optionnel au niveau de l’anglais ou le français. Selon paroles du ministre: “on veut espagnoliser les enfants catalans”.

Pour quoi cette offensive si en Catalogne les gens n’ont pas des problèmes avec la langue? Ils ont des problèmes avec la crise économique, le chomage et la corruption, mais pas avec la langue. En Catalogne, les gens ont la capacité de maintenir une conversation fluide entre deux personnes qui utilisent chaqu’un catalan et espagnol au même temps. Ils n’ont pas besoin de changer la langue.

Le système éducatif d’immersion lingüistique a donné cohésion à la societé catalane et on cherche à la détruire. On considère que le virus peut se propager à Valencia et aux Iles baléars. Le catalan, ils croient, conduit à l’indépendance.

L’Espagne a toujours combattu le catalan. Philippe IV l’a fait entre 1640-1652, Philippe V à partir de 1714, le Géneral Primo de Rivera en 1922, le Géneral Franco à partir de 1936 et, maintenant, Aznar et Rajoy du Parti Populaire avec la collaboraton du PSOE.

En 1625 le Comte-duc d’Olivares exposait le projet espagnol au Roi Phillippe IV: “Vous devez considérer que l’affaire le plus important de votre monarchie est que vous devenez le vrai roi de l’Espagne (...) Veuillez travailler avec cet dessein secrètement gardé dans votre esprit pour réduire ces royaumes qui composent l'Espagne pour le style et les lois de Castille“.


Traduction: Núria Garcia


Publicat a "La réalité de la nation catalane"    http://nationcatalane.blogspot.com/


Articles d'aquest bloc relacionats amb els atacs a la llengua catalana: